Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.25
Pressmeddelande 330/2022

Från ingången av år 2023 regleras mentalvården, missbrukarvården och mentalvårds- och missbrukararbetet inom socialvården främst genom hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. I mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård ska i fortsättningen endast finnas bestämmelser om vård oberoende av patientens vilja och om statens sinnessjukhus.

Till både socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen föreslås bestämmelser om andra former av beroenden utöver missbruk av rusmedel och missbruksproblem.

Syftet med lagreformen är att förbättra tillgången till mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster och kvaliteten och kundorienteringen inom dem och att i alla åldersgrupper stärka kundens rätt att på lika villkor få de tjänster som kunden behöver.

Ansvarsfördelningen inom social- och hälsovården förtydligas

I många fall behöver kunden samtidigt både tjänster inom socialvården och vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Om kunden behöver både och eller om social- och hälsovården erbjuder bägge, tillämpas bestämmelserna i socialvårdslagen på tjänsterna inom socialvården såsom social rehabilitering, och bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen på vård och medicinsk rehabilitering. Av lagarna ska tydligare än tidigare framgå till exempel skillnaden mellan de särskilda socialvårdstjänster för missbrukare som socialvården ansvarar för och den missbrukarvård som hälso- och sjukvården ansvarar för. 

Socialjouren och hälso- och sjukvården tillhandahåller tillsammans psykosocialt stöd i akuta situationer. I akuta situationer ska socialjouren ansvara för ledningen av det psykosociala stödet i initialskedet. I bestämmelserna om psykosocialt stöd i akuta och traumatiska situationer förtydligas vad det psykosociala stödet innebär inom socialvården och inom hälso- och sjukvården. Det psykosociala stödet till patienterna inom hälso- och sjukvården ligger i första hand på hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård och socialservice ska ordnas på ett mångsidigt sätt och så att tillgången till tjänster och tjänsternas kontinuitet främjas 

Mentalvården och missbrukarvården ska ordnas på ett mångsidigt sätt. Utöver sjukhusvård och öppen sjukvård ska det också ordnas till exempel tjänster som är mobila eller som tillhandahålls i hemmet. Syftet är att se till att patienten får den helhet av hälso- och sjukvård som hen behöver. 

Det gäller att säkerställa kontinuiteten i vården till exempel när patienter flyttas från en vårdenhet till en annan eller klienter flyttar till institutions- eller boendeservice inom socialvården. När vård ges ska också primärvården och den specialiserade sjukvården samarbeta. Den brådskande vården ska också omfatta omedelbart behov av avvänjning till följd av missbruk av rusmedel. 

I socialvårdslagen förtydligas det vilka socialvårdstjänster som ska ordnas av välfärdsområdet både som särskild service inom arbetet med missbruk och beroende och som tjänster inom mentalvårdsarbetet. Som särskild service inom arbetet med missbruk och beroende ska man åtminstone ordna socialarbete, social handledning, social rehabilitering och boendeservice. Som inriktad service inom mentalvårdsarbetet som svarar mot försämrad psykisk funktionsförmåga ska ingå åtminstone boendeservice samt socialt arbete och social handledning och social rehabilitering som ges som en del av den.  

En del ändringar träder i kraft först den 1 juli 2023 

Socialvårdslagen innefattar samhällsinriktat socialt arbete och uppsökande socialt arbete. En ny form av socialservice i socialvårdslagen är den service på dagcentral som erbjuds som särskild service inom missbrukararbetet för personer som missbrukar rusmedel.  

Skyldigheten att tillhandahålla arbetshandledning utvidgas till att även omfatta vården för personer som har problem med missbruk och beroende. Skyldigheten har tidigare endast gällt mentalvårdstjänsterna. 

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224, [email protected] 
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388, [email protected] (hälso- och sjukvårdstjänster)
Virva Juurikkala, socialråd, tfn 0295 163 204, [email protected] (socialvårdstjänster)

Tillbaka till toppen