Hoppa till innehåll
Media

Lagen om äldreservice tryggar högkvalitativa tjänster för äldre i hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2012 11.31
Pressmeddelande -

Lagen om äldreservice träder i kraft i juli 2013. Lagen syftar till att säkerställa att äldre med hjälp av högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster får individuell vård och omsorg enligt sina behov jämlikt i hela landet.

Hemservice prioriteras, äkta makar får möjlighet att bo tillsammans inom långtidsvården

Service som tillhandahålls hemma prioriteras. Långtidsvård kan genomföras i form av institutionsvård endast då det är medicinskt motiverat eller den i övrigt är motiverad för ett värdigt liv för den äldre personen och för en trygg vård. Det ska tryggas att vårdarrangemangen är bestående.

Patienter inom långtidsvården ska ordnas möjlighet till social interaktion och meningsfulla aktiviteter. Äldre makar och sambor ska ges möjlighet att bo tillsammans.

Servicebehovet ska utredas mångsidigt och utan dröjsmål, tjänster ska ordnas inom tre månader

Lagen garanterar en äldre person rätt till en mångsidig bedömning av sitt servicebehov utan dröjsmål. Utifrån bedömningen uppgörs en personlig serviceplan för honom eller henne. Man ska rådgöra med den äldre personen om alternativen och anteckna hans eller hennes synpunkter i serviceplanen.

En ansvarig arbetstagare ska utses för en äldre person som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänsterna.

I brådskande fall ska socialservice ordnas utan dröjsmål och i andra fall senast tre månader efter att beslutet om service fattades.

Mer ingående planering av servicen för äldre i kommunerna

Målet med lagen är att säkerställa att kommunerna förbereder sig på att befolkningens åldersstruktur förändras. Äldre människor ska få delta i beredningen av beslut och utvecklandet av service som gäller deras levnadsförhållanden. Kommunerna ska planera sin verksamhet så att den säkerställer ett hälsosamt åldrande med bevarad funktionsförmåga.

En kommun blir skyldig att för varje fullmäktigeperiod utarbeta en plan för att stödja den åldrande befolkningens välbefinnande och tillgång till social- och hälsovårdstjänster. Dessutom ska det varje år utvärderas om servicen är tillräcklig och hurdan kvalitet den håller. Kommunen ska anvisa tillräckliga resurser för att stödja välbefinnandet och ordna servicen.

Kommunen blir skyldig att ta äldrerådet med i planeringen, beredningen och uppföljningen av kommunens verksamhet i alla ärenden som gäller den äldre befolkningen.

Kvaliteten på verksamhetsenheternas service säkerställs genom övervakning

I lagen finns också bestämmelser om kvaliteten på de tjänster som verksamhetsenheterna tillhandahåller äldre personer. Antalet personal, utbildning och uppgiftsstruktur ska motsvara antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det servicebehov som deras funktionsförmåga medför.

Verksamhetsenheten ska bedriva egenkontroll i syfte att upprätthålla och förbättra kvaliteten på tjänsterna. I samband med egenkontrollen ska synpunkter regelbundet också inhämtas från de anställda vid verksamhetsenheten.

Lagen träder i kraft 1.7.2013, behovet av personaldimensionering ska bedömas

Regeringen föreslog torsdagen den 27 december att lagen i fråga ska stadfästas. Lagen träder i kraft 1.7.2013.

Regeringen ser år 2014 över hur personaldimensioneringen utfallit på det sätt som avses i lagen om äldreservice, och lämnar en proposition till riksdagen om precisering av lagen, om den rekommenderade personalmängden (minst 0,5) i heldygnsvård inte realiserats.

Regeringen följer och kontrollerar om syftet med lagen nåtts och vilka effekter lagen haft på den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga och tillgång till social- och hälsovårdstjänster samt på kommunernas kostnader.

Mer information

Riitta Kuusisto, regeringsråd, tfn 02951 163401
Päivi Voutilainen, socialråd, tfn 02951 63403På vår webbplats

Godkännande av lagstiftningen som berör de äldre (den s.k. ålderslagen)

Tillbaka till toppen