Hoppa till innehåll
Media

Lagarna om social- och hälsovårdsreformen har stadfästs – de första träder i kraft den 1 juli 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.24
Pressmeddelande
Lagarna om social- och hälsovårdsreformen har stadfästs

Republikens president stadfäste lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet den 29 juni 2021. Riksdagen godkände lagarna i sin omröstning den 23 juni 2021. Lagarna träder i kraft stegvis, de första av dem den 1 juli.

Republikens president har stadfäst de lagar som ingår i riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. 

Att lagarna stadfästs innebär att välfärdsområdena inrättas den 1 juli. Innan välfärdsområdesval förrättas ansvarar en temporär förvaltning för välfärdsområdenas verksamhet. 

Lagarna om finansiering av välfärdsområden, statsandel för kommunal basservice, ändring av lagen om elev- och studerandevård, ändring av hälso- och sjukvårdslagen, ändring av socialvårdslagen, ändring av lagen om Kommunernas garanticentral, inkomstskatteskalan för 2023, ändring av lagen om skatteredovisning, ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen, ändring av konkurrenslagen och av statens revisionsverk träder i kraft den 1 januari 2023.

Lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen och de övriga lagar som ingår i riksdagens svar träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2021. I införandelagen föreskrivs om ikraftträdandet av lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet och lagen om en särlösning för Nyland.

I samband med att lagarna stadfästes beslutade republikens president också att meddela om tillämpningen av Europeiska stadgan om lokal självstyrelse på välfärdsområdena. 

Mer information:

Auli Valli-Lintu, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
 

Tillbaka till toppen