Hoppa till innehåll
Media

Lagändringarna inom elevhälsan på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2021 15.36
Pressmeddelande

I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Samtidigt samlas elevhälsotjänsterna, skol- och studerandehälsovården samt kurators- och psykologtjänsterna till en anordnare i välfärdsområdet. Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om lagändringarna som hänför sig till överföringen av uppgifterna. Remisstiden är 14.7. – 31.8.2021.

I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Samtidigt samlas elevhälsotjänsterna, skol- och studerandehälsovården samt kurators- och psykologtjänsterna till en anordnare i välfärdsområdet. Elevhälsotjänsterna tillhandahålls dock fortfarande i skolor och läroanstalter. Den samlade elevhälsan, som kommer att vara i funktion efter reformen, förutsätter ett intensivt samarbete mellan kommunernas undervisningsväsende och välfärdsområdet.

Målsättningen är att säkerställa och förtydliga 

Målet med regeringspropositionen som nu är på remiss är att säkerställa samarbetet inom elevhälsan mellan kommunen och välfärdsområdet. I propositionen föreslås det att de framtida välfärdsområdena tillsammans med kommunerna inom sitt område ska bilda en regional samarbetsgrupp för elevhälsa. För att stärka elevhälsans ställning föreslås det dessutom att elevhälsoplanerna binds till kommunernas och välfärdsområdets strategi- och ekonomiplaneringsprocesser. 

Man strävar efter att säkerställa att eleverna och de studerande får hjälp och stöd genom att utvidga rätten för skolans och läroanstalternas personal att vid behov kontakta alla elevhälsotjänster. Ett ytterligare mål är att främja elevens och den studerandes självbestämmanderätt samt skyddet för privatlivet och personuppgifter genom att precisera bestämmelserna om antecknande, registerföring och utlämnande av uppgifter inom den individuellt inriktade elevhälsan. Propositionen syftar dessutom till att förtydliga den riksomfattande styrningen, utvecklingen och övervakningen av elevhälsotjänsterna.

Dessutom ska hälso- och sjukvårdslagen och lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande ändras så att regleringen är förenlig med strukturreformen inom social- och hälsovården. Det föreslås också att principen om närservice i tillämpliga delar utsträcks till skolhälsovården samt studerandehälsovården för studerande vid gymnasier och inom yrkesutbildning.

Remissbehandlingen avslutas tisdagen 31.8.2021. Utlåtandena tas emot via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena är offentliga.

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Arja Ruponen,  14.-16.7.2021 och från 9.8.2021
Sakkunnig Malla Hyytiäinen, 14.-20.7. och från 9.8.2021
Specialsakkunnig Riina-Maria Leskelä, 19.-28.7.2021

E-posten: fö[email protected] 

Tillbaka till toppen