Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Besparingar i läkemedelsersättningarna kommer att genomföras

Social- och hälsovårdsministeriet
8.12.2016 13.52 | Publicerad på svenska 8.12.2016 kl. 14.12
Pressmeddelande 229/2016

Riksdagen har antagit de lagar som gäller genomförande av läkemedelsbesparingar 2017 och godkänt ett uttalande om dem. Enligt riksdagens uttalande ska regeringen följa upp konsekvenserna av den ändrade ersättningsklassen för diabetesläkemedel. Riksdagen förutsätter att uppföljningen inleds direkt när ersättningsklassen ändras. Regeringen ska också vidta eventuella åtgärder, om ändringarna inverkar på användningen av diabetesläkemedel.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 december att lagarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Ändringarna hör samman med statsrådets plan för de offentliga finanserna, vars mål är att från och med 2017 uppnå besparingar i läkemedelsersättningarna till ett belopp av 150 miljoner euro.

För att minska läkemedelsavfallet och främja rationell läkemedelsbehandling ändras expedieringsintervallen för ersättningsgilla preparat. Mängden dyra läkemedel som ersätts på en och samma gång begränsas till att motsvara en månads behov. I fråga om grundersättningsgilla läkemedel krävs att den föregående läkemedelssatsen är nästan helt använd innan patienten kan köpa en ny sats och få ersättning för den.

I sjukförsäkringslagen införs en ny bestämmelse om prissättning för den första biosimilar som omfattas av ersättning. I bestämmelsen bestäms en prisnivå för biosimilaren som kan anses skälig i förhållande till det motsvarande biologiska originalpreparatet. På motsvarande sätt ändras bestämmelserna om ny bedömning av partipriset för originalpreparaten när ett nytt synonympreparat upptas i ersättningssystemet.

Alla andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs till den lägre specialersättningsklassen, där 65 procent av kostnaderna för läkemedlen ersätts. Detta är samma ersättningsnivå som för koronarkärlssjukdom och hypertoni. Insulinbehandling som behandling med ersättande verkan kommer fortsättningsvis att för alla diabetespatienter kvarstå i den högre specialersättningsklassen.

För att öka priskonkurrensen utvidgas referensprissystemet till att omfatta parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat. Preparaten ska dock fortfarande omfattas av fastställande av priset. Dessutom minskas det prisintervall som föreskrivs i läkemedelslagen.

Introducering av nya och innovativa läkemedel på marknaden ska främjas genom ett nytt riskfördelningsförfarande. Genom förfarandet möjliggörs ett kontrollerat ibruktagande av dessa läkemedel. Förfarandet blir en del av ersättnings- och prisfastställelseförfarandet. Bestämmelserna om förfarandet kommer att vara i kraft en viss tid.

Läkemedelsersättningarna hör till den lagstadgade sjukförsäkringen, och systemet för läkemedelsersättning har till uppgift att trygga att personer som omfattas av Finlands sociala trygghet till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av sjukdom.

Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Tillbaka till toppen