Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningen av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården stramas åt

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2017 14.10
Pressmeddelande

Regeringen förlänger giltighetstiden för lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården fram till utgången av 2020. Samtidigt skärps bestämmelserna om investeringar och avtal om utläggning. Också giltighetstiden för lagen om en kommun- och servicestrukturreform förlängs med ett år. Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 28 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Under beredningen av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har kommunernas och samkommunernas beslutanderätt i fråga om social- och hälsovårdstjänster temporärt begränsats genom två lagar.

Enligt lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården krävs att ett uppsägningsvillkor tas in i kommunernas och samkommunernas långvariga och omfattande avtal om upphandling av tjänster från privata tjänsteproducenter. Genom lagen begränsas också långvariga avtal om nyttjanderätt till byggnader inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer det att krävas ett tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet för byggnadsinvesteringar som överstiger fem miljoner euro.  

Lagen om en kommun- och servicestrukturreform ålägger kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänster utifrån ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. Enligt lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform får de nuvarande samarbetsområdena inte upplösas.

Båda lagarnas giltighetstid förlängs nu med ett år. Detta motiveras med att ikraftträdandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen skjuts fram.  I lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform görs det inga andra ändringar än att giltighetstiden förlängs till utgången av 2019.

I begränsningslagen skärps villkoren för investeringar i byggnader för vilka kostnaderna överstiger fem miljoner euro. I fortsättningen kan dispens beviljas bara om investeringen är nödvändig och brådskande för att trygga tillgången till de lagstadgade social- och hälsovårdstjänsterna.

Enligt gällande lag ska ett uppsägningsvillkor tas in i omfattande och långvariga avtal, om utläggningen gäller över femtio procent av kommunens eller samkommunens social- och hälsovårdstjänster och avtalet gäller i minst fem år. Det framtida landskapet kan säga upp avtalet när de förutsättningar som anges i lagen uppfylls.

Nu ändras lagen, så att det i ett avtal om upphandling av tjänster ska tas in ett uppsägningsvillkor alltid när utläggningen gäller över trettio procent av kommunens eller samkommunens social- och hälsovårdstjänster och när avtalet gäller längre än till 2020.  Landskapet har då rätt att säga upp avtalet utan att det medför någon ersättningsskyldighet.

Begränsningarna skärps, eftersom kommunernas kontrakt om utläggning av social- och hälsovårdstjänster begränsar de framtida landskapens möjlighet att ordna social- och hälsovårdstjänsterna på ett ändamålsenligt sätt.  De investeringar i nybyggen eller renoveringar som sjukvårdsdistrikten nu gör, i allmänhet med hjälp av lån, innebär också att byggnaderna och det lånade kapital som är bundet till dem överförs till landskapen oberoende av vilket det faktiska behovet är i framtiden.


Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367

Tillbaka till toppen