Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Man ämnar temporärt begränsa kommunernas verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
2.6.2016 13.35
Pressmeddelande 84/2016

Man ämnar med en temporär lag begränsa kommunernas och samkommunernas möjligheter till omfattande och långfristig utläggning av verksamheten samt stora investeringar inom social- och hälsovården. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 2 juni. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Den föreslås gälla till utgången av 2019.

Med den föreslagna lagen begränsas kommunernas och samkommunernas möjligheter att ingå långfristiga och omfattande avtal med serviceproducenter om köp av social- och hälsotjänster. Dessutom begränsas långfristiga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt betydande investeringar inom social- och hälsovården.

Syftet med propositionen är att säkerställa att social- och hälsovårdsreformen framskrider i enlighet med regeringens mål. De framtida landskapen ska kunna ordna jämlik service och ett ändamålsenligt servicenätverk så kostnadseffektivt som möjligt. Detta är inte möjligt om ett landskap under lång tid är bundet till det kontrakt eller byggnadsprojekt som kommunen har ingått.

Ett uppsägningsvillkor ska tas in i omfattande och långfristiga avtal under den tid som den temporära lagen gäller. Enligt villkoret har en framtida anordnare av tjänster, dvs. landskapet rätt att säga upp avtalet när förutsättningarna enligt lagen uppfylls. Den föreslagna regleringen begränsar inte kommunernas och samkommunernas möjlighet att ingå avtal så länge som de har ansvaret för att ordna tjänsterna. Verksamhet enligt ett avtal får också fortsätta om det framtida landskapet anser det ändamålsenligt.

Uppsägningsvillkoret ska tas in i sådana avtal vars uppskattade värde under avtalsperioden överstiger femtio procent av kommunens eller samkommunens utgifter för social- och hälsovård och avtalsperioden är minst fem år.

Under lagens giltighetstid begränsas även stora bygginvesteringar. Investeringar vars totala värde inte överskrider fem miljoner euro omfattas inte av investeringsförbudet. De föreslagna bestämmelserna möjliggör även investeringar för reparationer som hänför sig till normalt årsunderhåll och sådana bygginvesteringar som är nödvändiga enligt tillsynsmyndigheterna. Med dispens från social- och hälsovårdsministeriet är även stora investeringar möjliga om de anses motiverade med tanke på social- och hälsovårdsreformens mål och landskapet.

Under tiden som beredningen av social- och hälsovårdsreformen pågått har vissa kommuner och samkommuner fattat beslut där bakgrunden är en strävan att hålla kvar de nuvarande social- och hälsovårdstjänsterna inom den egna kommunen eller att öka de resurser som är bundna till den egna kommunens tjänster. Sådana åtgärder är stora fastighetsinvesteringar och s.k. totala utläggningar, där tjänsterna köps av en privat aktör på ett väldigt långt kontrakt.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 02951 63012
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 02951 63338
Päivi Salo, regeringsråd, SHM, tfn 02951 63113
Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, FM, tfn 02955 30820

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen