Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Moderskapslagen träder i kraft den 1 april 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2019 15.48
Nyhet

Den nya moderskapslagen (253/2018) träder i kraft den 1 april 2019. Lagen innehåller bestämmelser om hur moderskap bestäms. Den person som föder ett barn är mor till barnet. Barnets andra förälder kan vara far eller så kan barnet ha två mödrar. Moderskapslagen inverkar inte på hur faderskap be-stäms.

Enligt 3 § 1 mom. i moderskapslagen kan den kvinna fastställas vara den andra modern till barnet som i samråd med den som har fött barnet har gett sitt samtycke till den behandling som avses i lagen om assisterad befruktning (1237/2006), till följd av vilken barnet föddes. Fastställande av moderskap förutsätter då att faderskap till barnet enligt faderskapslagen (11/2015) inte har konstaterats eller fastställts eller inte kan konstateras eller fastställas. Lagen tillämpas på moderskap som fastställs på grundval av samtycke till assisterad befruktning när samtycket till assisterad befruktning har getts efter det att lagen har trätt i kraft.

Utredande, fastställande och upphävande av moderskap enligt moderskapslagen sker i tillämpliga delar med iakttagande av förfarandena enligt faderskapslagen.

Institutet för hälsa och välfärd fastställer de handlingar som behövs vid utredande av moderskap. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på Institutet för hälsa och välfärds webbplats www.thl.fi/moderskap när lagen träder i kraft. På webbplatsen samlas även andra anvisningar som gäller genomförandet av lagen.

Ytterligare information

Salla Silvola, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50314, fornamn.efternamn(at)om.fi (lagstiftningens innehåll)
Marjo Avela, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 48723, marjo.avela(at)thl.fi (handlingar och webbplats)
Ritva Halila, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63420, ritva.halila(at)stm.fi (hälso- och sjukvård)
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  02951 63545, kirsi.kaikko(at)stm.fi (socialvård)
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63169, arja.ruponen(at)stm.fi (rådgivningsbyråer för mödravård)
Tuovi Hakulinen, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 47109, tuovi.hakulinen(at)thl.fi (rådgivningsbyråer för mödravård)

Tillbaka till toppen