Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna får större handlingsfrihet inom hälsoskyddstillsynen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.46
Pressmeddelande 199/2016

I fortsättningen blir det lättare för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten att rikta hälsoskyddstillsynens resurser dit där de mest behövs för att förebygga lokala hälsorisker. Detta möjliggörs av en ändring av hälsoskyddslagen, som gör att kommunens skyldigheter i planeringen och anmälningsförfarandet i anslutning till hälsoskyddstillsynen minskar. Lagändringen hänför sig till regeringsprogrammets mål att minska kommunernas kostnader, och den träder i kraft den 1 januari 2017.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten behöver inte längre fatta beslut om alla lagstadgade anmälningar som verksamhetsutövare har gjort. För närvarande fattas årligen ca 1 500–2 000 sådana beslut. I fortsättningen kommer verksamhetsutövaren att ha större eget ansvar för sin verksamhets hälsokonsekvenser: riskerna ska identifieras och de faktorer som påverkar dem följas upp. Dessutom ökas egenkontrollen för att förhindra att sanitära olägenheter uppstår. Sådan verksamhet som det föreskrivs om i lagen ska verksamhetsutövaren dock även i fortsättningen göra en anmälan om till myndigheten 30 dygn innan verksamheten inleds.

Lindringen av kommunens planeringsskyldigheter uppskattas spara ca 0,5 miljoner euro per år för kommunerna och lindringen av anmälningsförfarandet ca 0,8 miljoner euro per år.
 
Ändringen av hälsoskyddslagen förenhetligar också de definitioner som gäller övervakningen av hushållsvatten så att de motsvarar dem som finns i dricksvattendirektivet och livsmedelslagen. Social- och hälsovårdsministeriet kan i fortsättningen genom förordning utfärda bestämmelser om tillräcklig behandling av hushållsvatten och om grunderna för regelbunden riskhantering. Störningar i vattentjänsterna, såsom epidemier som sprids med hushållsvatten, kan leda till avsevärda kostnader för kommuner, näringsliv och medborgare. När övervakningen av hushållsvatten grundar sig på riskbedömning kan man på förhand bedöma de kritiska punkterna och finna metoder för att på förhand förebygga sådana störningssituationer. 

Ytterligare information

Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311, [email protected]
Raili Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 477, [email protected] (hushållsvatten)

Kommunernas hälsoskyddsansvar
 

Tillbaka till toppen