Hoppa till innehåll
Media

Coronavirussmitta bör förebyggas på olika sätt vid socialvårdens verksamhetsenheter för heldygnsvård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 15.50
Pressmeddelande 81/2020

Under det pågående coronavirusutbrottet vill social- och hälsovårdsministeriet fästa kommunernas och verksamhetsenheternas uppmärksamhet vid ändamålsenligt agerande och bekämpning av coronaviruset på serviceboende med heldygnsomsorg.

För att hindra coronavirusets spridning får klienterna under epidemin exempelvis inte flyttas från en vårdplats eller enhet till en annan, om det inte är nödvändigt för att trygga deras vård. Vård enligt medicinska grunder måste ordnas.

Läget i fråga om de boende på enheten, i synnerhet nya klienter som flyttar in, måste följas aktivt. Omedelbart agerande krävs om boende får symtom som tyder på luftvägsinfektion.

Det är särskilt viktigt att klienter som uppvisar symtom inte flyttas. Det är också skäl att undvika att flytta symtomfria klienter, eftersom sjukdomen enligt nuvarande kunskap också kan smitta från en symtomfri person.

Klienter som uppvisar symtom ska i den mån det är möjligt placeras i ett rum avsett för en person och på samma avdelning. Klienter med och utan symtom får inte vårdas i samma rum.

Vårdplanerna bör uppdateras

För att säkerställa högklassig vård på serviceboende med heldygnsomsorg, måste vårdplanerna för alla patienter och/eller boende inom långtidsvården vara utarbetade och uppdaterade på tillbörligt sätt.

Arbetsgivaren ansvarar för upprätthållandet av kompetensen och för informationen

Användningen av gemensamma utrymmen ska begränsas i den mån det är möjligt, om det på enheten finns boende som uppvisar symtom. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att desinficera och städa utrymmena.

Personalomsättningen ska minimeras för att minska risken för smitta. Samma vårdare får inte arbeta vid fler än en enhet.

Arbetsgivaren ska se till att personalen har den kunskap och kompetens som behövs för att förebygga och bekämpa infektioner. Dessutom ska de kunna känna igen symtom på luftvägsinfektion och agera rätt när de upptäcker symtom.

Arbetsgivaren ska se till att det vid enheten finns en kontaktperson (t.ex. i hygienfrågor) som ansvarar för informationsutbytet med de lokala hälsovårdsmyndigheterna och de regionala infektionsexperterna.

Verksamhetsenheterna för heldygnsvård ska öppet och kontinuerligt gå ut med information om läget. Klienterna, deras anhöriga och personalen ska ha tillgång till aktuell information om hur smittoläget vid enheten ser ut och vilka åtgärder som situationen kräver.

Riktlinjer för omhändertagande av avlidna under coronavirusutbrottet

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat en anvisning om omhändertagande av avlidna med bekräftad eller misstänkt covid-19-infektion. Anvisningen kan tillämpas vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter, vid serviceenheter som tillhandahåller långvarig vård och omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättning och vid begravningsbyråer. Även polisen kan tillämpa anvisningen vid utredning av dödsorsak.

Lägesbilden i fråga om socialvårdens enheter följs upp

Social- och hälsovårdsministeriet följer situationens utveckling i regionerna och de beredskapsåtgärder som vidtagits med tanke på coronaviruset. I samband med detta samlas det också in uppgifter om antalet personer som insjuknat eller avlidit vid socialvårdens enheter.

Social- och hälsovårdsministeriet har redan tidigare utfärdat flera anvisningar för serviceenheter inom social- och hälsovården. För närvarande sammanställer ministeriet mer detaljerade anvisningar till kommunernas och samkommunernas enheter om ändamålsenlig verksamhet vid serviceboenden med heldygnsomsorg under coronavirusepidemin. Anvisningarna blir klara före påsk.

Alla social- och hälsovårdsministeriets anvisningar finns samlade på ministeriets webbplats.

Mer information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen