Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och samkommunerna beviljas 460 miljoner euro för merkostnader orsakade av covid-19-pandemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 14.51 | Publicerad på svenska 9.1.2023 kl. 13.35
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för kostnader orsakade av covid-19-pandemin 2022. Genom understödet ersätts merkostnader som orsakats av covid-19-pandemin under 2022, i synnerhet för testning, vaccinering och vård av covid-19-patienter. 

Understöd har nu beviljats för kostnader som uppstått 1.1–31.8.2022. Av detta riktas ca 182 miljoner euro till testning, ca 71 miljoner euro till vård av covid-19-patienter och ca 44 miljoner euro till andra direkta kostnader till följd av pandemin. Därtill betalas utifrån en uppskattning ett understöd på 106 miljoner euro för kostnader som uppstått under perioden 1.9–31.12.2022. Uppskattningen omfattar också testning, vård och andra direkta kostnader av pandemin. För att ersätta kostnader för vaccinering beviljas ca 57 miljoner euro för hela året. 

De största stödmottagarna är Helsingfors stad (ca 56 miljoner euro), Esbo stad (ca 24 miljoner euro), Vanda stad (ca 20 miljoner euro) och samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (18 miljoner euro).  Regionalt beviljades mest stöd per invånare till Åland och till Lapplands och Kajanalands sjukvårdsdistrikt. Det beviljas cirka 83 euro per invånare i understöd i hela landet.

Regeringen har lovat ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19 så länge som epidemiläget och genomförandet av strategin för hantering av covid-19-pandemin förutsätter det. År 2020, 2021 och 2022 har staten understött den kommunala sektorn med totalt cirka 5 miljarder euro på grund av de merkostnader och inkomstbortfall som covid-19-pandemin orsakat.

Understöden fastställs på basis av kalkyl 

Understödet fastställs med hjälp av en kalkyl. De verksamhetsbaserade stödposterna (testning, vaccinationer och vård av covid-19-patienter) baserar sig på uppgifter om verksamhetens volym och på en kalkylerad enhetsersättning. Kommunerna kunde också ansöka om en kalkylerad post som är avsedd för att täcka andra direkta kostnader orsakade av pandemin. 

Eftersom understödet måste betalas ut inom 2022, kunde inte understödet för hela året vara baserat på faktiska utgifter. Därför är understödet för årets sista månader baserat på en uppskattning. 

När det gäller vaccineringen är den period som baseras på en uppskattning 1.11–31.12.2022. I uppskattningen beaktades en rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd, antalet invånare som skulle vaccineras och en uppskattning av vaccinationstäckningen. I fråga om den övriga verksamheten baserar sig stödet för 1.9–31.12. 2022 på en uppskattning. I uppskattningen beaktades ändringarna i hybridstrategin, det epidemiologiska läget och den övriga statliga finansiering som helhet. 

Det ordnades endast en utlysning av statsunderstöd för covid-19-ersättningar 2022. Kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland kunde söka understöd 7.10–4.11.2022.

Ytterligare information:

[email protected]

Jonna Salmela, jurist, [email protected]

Årtalet 2020 har lagts till i pressmeddelandet 10.1.2023 kl 15:07: År 2020, 2021 och 2022 har staten understött den kommunala sektorn med totalt cirka 5 miljarder euro på grund av de merkostnader och inkomstbortfall som covid-19-pandemin orsakat.

Tillbaka till toppen