Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommittén för social trygghet utformar sina slutliga ståndpunkter

Social- och hälsovårdsministeriet
11.11.2021 14.40
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet sammanträdde den 8 november 2021 för att utforma sina ståndpunkter om reformen av den sociala tryggheten. 

Ståndpunkterna gäller problemen i det nuvarande systemet för social trygghet och riktlinjerna för att lösa dem genom att reformera systemet. De bygger på de fyra centrala problemområden inom den sociala tryggheten som fastställts av kommittén. Avsikten är att utkastet till ståndpunkter ska godkännas vid kommittémötet den 31 januari 2022, varefter kommitténs sektioner börjar bereda förslag till lösningar på de problem som beskrivs i dem. Presidiets första utkast till ståndpunkter publicerades i maj 2021 och de har därefter uppdaterats i takt med att arbetet framskridit.

Arbetsmötet fokuserade på att finslipa ståndpunkterna. Kommittén diskuterade bl.a. förhållandet mellan social trygghet, heltidsarbete och deltidsarbete, lågavlönat arbete och stödjande av företagande. Den sociala tryggheten för företagare diskuterades också med tanke på säsongarbete, beaktande av branschspecifika särdrag samt behövlig service. Dessutom diskuterades hur heltidsarbete lämpar som allmänt mål och hur det förhåller sig till olika livssituationer, till exempel situationer där en individ inte har full arbetsförmåga. 

Den sociala tryggheten för studerande behandlades bl.a. i fråga om målet att studerandena snabbt ska utexamineras.

Diskussionen om problemen med samordningen av förmåner och tjänster fokuserade på tillgången till tjänster, tjänsternas genomslagskraft och deras förpliktande karaktär. 

Kommitténs ståndpunkt om social trygghet när det gäller kontinuerligt lärande och utveckling av kompetensen behandlades nu för första gången. Enligt ståndpunkten stöds kompetensutveckling även i fortsättningen genom olika förmånssystem enligt personens situation och de mål som fastställts för förmånerna. Målet är att på ett föregripande sätt stödja förändringar i arbetslivet genom att möjliggöra kompetensutveckling redan vid sidan av arbetet och under avbrott i arbetskarriären, beakta nya utbildningsbehov och utbildningsutbud samt stödja i synnerhet underrepresenterade gruppers deltagande. 

"Kommittén och sektionerna har gjort ett omfattande arbete med att utforma ståndpunkterna och upprätta rapporter som beskriver problemen inom den sociala tryggheten. Nu är vi på slutrakan och för det får vi tacka alla som deltagit i arbetet. Till följande inleds sektionernas arbete med att utarbeta förslag till lösningar på dessa problem. Reformarbetet framskrider nu till nästa fas", säger kommitténs ordförande Pasi Moisio.

Preliminär struktur för kommitténs mellanrapport 

Sammanställningen av socialförsäkringskommitténs mellanrapport inleds. Avsikten är att mellanrapporten blir klar i början av 2023 och i den presenteras de viktigaste resultaten av kommitténs arbete dittills. Den preliminära strukturen för kommitténs mellanrapport är:

1. Det nuvarande systemets värdegrund, förhållande till grundläggande fri- och rättigheter, principer och finansieringsstruktur 
2. Det långsiktiga målet för nivån på, omfattningen av och finansieringen av den sociala tryggheten 
3. Problemen i det nuvarande systemet och reformförslag 
4. Alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten 
5. Kommitténs riktlinjer för principerna och strukturerna för reformen på lång sikt.

Kommitténs kommande möten

Mötet i november (29.11)

  • Förändringarna i arbetslivet, Boende och arbete som grund för socialskyddet och den internationella rörligheten, Övriga teman, Behandling av ställningstagandena, Godkännande av de slutliga problemrapporterna 

Mötet i januari (31.1) 

  • Genomförande och digitalisering, informationshantering och dataskydd, Godkännande av principerna i utkastet till ställningstaganden 

Arbetsmötet i februari (14.2) 
Mötet i mars (21.3) 
Arbetsmötet i april (25.4) 
Mötet i maj (23.5)

Mötesmaterial (på finska):

Mer information:

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]                                                                             
Heli Backman, andra vice odförande för kommittén, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, tredje vice ordförande för kommittén, direktör, tfn 0295 163 085
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisio

Tillbaka till toppen