Hoppa till innehåll
Media

Kommittén för social trygghet diskuterade riktlinjerna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa, utkomststödet och komplexiteten i systemet för social trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 9.08 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 7.55
Pressmeddelande 147

Kommittén för social trygghet behandlade vid mötet den 6 juni 2022 ordförandenas förslag om de riktlinjer i mellanbetänkandet som gäller utkomstskyddet för arbetslösa, utkomststödet och komplexiteten i systemet för social trygghet. Ordförandena framförde också ett förslag om de möjligheter som digitaliseringen ger när det gäller att förenkla systemet för social trygghet.

Utkomstskyddet för arbetslösa

Kommitténs möte inleddes med presentationerna av förslagen om riktlinjerna för utkomstskydd för arbetslösa, främjande av arbetsförmågan och partiell sysselsättning. 

Ordförandenas förslag gäller sex huvudsakliga frågor: bestämningsgrunderna till utkomstskyddet för arbetslösa, samordningen av tjänster och förmåner, hur man kan minska bidragsfällorna, incitamenten för de som verkställer tjänste- och förmånssystemen samt arbetsmarknadsstödet. 

Under mötet diskuterade man reformerna av det nuvarande systemet och deras förhållande till den nordiska modellen för arbetskraftsservice och vad man kan göra för att undanröja bidragsfällorna.  Bidragsfällorna behandlades också under kommitténs möte i mars. Kommittén vill att också konstnärerna, idrottarna och de säsongsanställda ska få synlighet.  

I samband med diskussionen om utkomstskyddet för arbetslösa dryftades också allmänt utmaningarna med att beredningen av reformen av den sociala tryggheten har två spår, dvs. att reformerna av systemet ska stämma överens med de långsiktiga principerna för reformen. I mellanbetänkandet ska kommittén fastställa principerna för en långsiktig reform av den sociala tryggheten. Här har man stor hjälp av utredningsgruppens arbete med att utveckla alternativa verksamhetsmodeller

Utkomststöd

Det andra mötestemat gällde redogörelsen om utkomststödets ställning i förhållande till de övriga sociala förmånerna och reformen av den gällande lagen om utkomststöd samt ordförandenas förslag om kommitténs riktlinjer i fråga om utkomststödet. 

Det föreslås tre prioriteringar för det fortsatta arbetet: 

  • fortsätta bedömningen av ändamålsenligheten med överlappningarna i grundskyddet och utkomststödet
  • vidta åtgärder för att personer som fått utkomststöd länge utan primära förmåner ska hänvisas effektivare till bedömning av servicebehov och till tjänster 
  • granska utkomststödets roll i helheten av social trygghet under kommitténs följande period i samband med utarbetandet av planen för den långsiktiga reformen och med beaktande av resultaten av utredningen om utkomststödets grundlagsenliga ställning (på finska)

Komplexiteten i systemet för social trygghet

Under mötet presenterades också ordförandenas förslag om de beredningar som syftar till att undanröja komplexiteten i den sociala tryggheten och som inleds såväl under nuvarande som under kommande riksdagsperiod. De gäller bland annat förfarandena för social trygghet, löne- och inkomstbegreppen och harmoniseringen av ansökningstiderna. 

Deltagarna fick också höra om hur principerna om beaktande av klientens livssituation och om kundorientering kan iakttas vid digitaliseringen och verkställandet av den sociala tryggheten.   

De tre prioriteringarna med tanke på verkställandet är

  • att identifiera de gemensamma klienterna och livssituationerna
  • att ha gemensamma mål och utveckla verksamhetsmodeller
  • att genomföra digitaliseringen och informationshanteringen och hitta gemensamma IKT-lösningar

Under diskussionen lyfte man fram de fördelar som förenhetligandet av informationssystemen kommer att ha för verkställandet av den sociala tryggheten.  

Kommittén för social trygghet sammanträder nästa gång måndagen den 5 september 2022.


Mötesmaterial (på finska)

Möteskallelse
Bilaga 1  Utkast till protokollet om det senaste mötet (23.5.2022)
Bilaga 2  Ordförandenas förslag om utkomstskyddet för arbetslösa
Bilaga 3 Ordförandenas förslag om åtgärder för att minska behovet av långvarigt utkomststöd
Bilaga 4 Ordförandenas förslag om komplexiteten i den sociala tryggheten
Bilaga 5 Lagstiftningen om informationshanteringen i fråga om social trygghet
Bilaga 6 Diapresentation (6.6.2022)

Mer information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Heli Backman, avdelningschef, andra vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 668, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]
Anna Työrinoja, kommunikationsexpert,  [email protected]

 

Tillbaka till toppen