Hoppa till innehåll
Media

Kommittén för social trygghet behandlade de olika alternativen för ordnandet av den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2022 11.13 | Publicerad på svenska 25.10.2022 kl. 14.47
Pressmeddelande
illustration

Vid kommitténs möte den 24 oktober 2022 behandlade man de preliminära resultaten av utredningen om olika alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten samt riktlinjerna för kommitténs fortsatta reformarbete.

Vid kommitténs möten bereds den mellanrapport som kommer att publiceras i mars 2023. Mellanrapporten ska innehålla principerna för reformen av den sociala tryggheten och förslag om hur systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram.

Alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten

Kommittén fick ta del av arbetsgruppens presentation om de preliminära resultaten av utredningen om alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten. Arbetsgruppen hade till uppgift att utarbeta konkreta exempelmodeller för ordnandet av den sociala tryggheten och jämföra dem med det nuvarande systemet och målen för reformen av den sociala tryggheten. Modellerna gjordes kostnadsneutrala när det gäller den offentliga ekonomin bland annat genom ändringar i inkomstbeskattningen. Arbetsgruppen utredde också hur de olika alternativen inverkar på incitamenten för att arbeta, sysselsättningen, finansieringen av socialskyddet, inkomstskillnaderna och förhållandet mellan förmånerna och tjänsterna.   
  
Arbetsgruppen har på kommitténs begäran utarbetat exaktare modeller för följande alternativ för den sociala tryggheten:

  • basinkomsten
  • socialkontot
  • en enda grundskyddsförmån och aktivitetstillägget

Enligt modellen för basinkomsten betalas en basinkomst som motsvarar beloppet av det nuvarande grundskyddet till alla 18–64-åriga som inte gått i pension (742 euro/mån.). Basinkomsten ersätter grundskyddsförmånerna, förtjänsskyddets grunddel, studiepenningen för 18 år fyllda och hemvårdsstödet.  
  
Enligt förslaget om socialkonton ska de avgifter som betalas för att finansiera förmånerna styras till personliga socialkonton. Arbetsgruppens exempelmodell gäller utkomstskyddet för arbetslösa och studieförmånerna. När det gäller de övriga förmånerna förblir systemet oförändrat. De förmåner som lyfts under den tid man är arbetslös eller studerar minskar kontots saldo. Överskott på kontot ska kunna användas för personliga behov till exempel när man går i pension. Modellen med socialkonton ändrar inte förmånsnivåerna eller villkoren för beviljandet.  
  
Arbetsgruppen utredde också förslagen om en enda grundskyddsförmån och  aktivitetstillägget.  I det exempel som arbetsgruppen ger ska grunddelen av en grundskyddsförmån bestå av grundskyddsförmånerna för arbetsföra och studiepenningen. Omsorgsdelen ska bestå av hemvårdsstödet och stödet för närståendevård. Aktivitetstillägget ska betalas som ett tillägg till grunddelen när kriterierna i fråga om aktiviteten uppfylls.  
  
Under mötet diskuterade man också de konstitutionella ramvillkoren för alternativen för ordnandet av den sociala tryggheten.

Många av de val som gjorts i exempelmodellerna är sådana som de facto kräver en politisk diskussion. Ingen av modellerna kan tas i bruk som sådan.

Arbetsgruppens rapport om alternativen för ordnandet av den sociala tryggheten publiceras i januari 2023.

Möjligheterna att förenhetliga grundskyddsförmånerna utreds

Vid mötet diskuterade man också kommitténs arbetsplan för höstvintern och den kommande perioden.   
  
I höst och under vintern ska man utreda möjligheterna att förenhetliga grundskyddsförmånerna och sammanslå dem genom att utnyttja resultaten av utredningen om de alternativa sätten att ordna den sociala tryggheten.   
  
I höst försöker man besvara bland annat följande frågor: 

  • Vad vill man uppnå med förenhetligandet/sammanslagningen av grundskyddsförmånerna?  
  • Vilka problem vill man lösa, och löser sammanslagningen faktiskt problemen?  
  • Hur framskrider åtgärderna för att förenhetliga/sammanslå förmånerna? Hurdana val måste man göra?
  • Vilka befolkningsgrupper berörs av förenhetligandet/sammanslagningen av förmånerna? Gäller detta förmånerna inom förtjänstskyddet?  

Kommittén för social trygghet sammanträder nästa gång måndagen den 7 november 2022. Då behandlas utkast 2 till kommitténs mellanrapport.

Mötesmaterial

Möteskallelse (på finska)
Bilaga 1 Mötesprotokoll: Kommittén för social trygghet (på finska)
Bilaga 2 Diapresentation (på finska)
Bilaga 3 Utkastet till rapporten om utredningen av alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten (på finska)
Bilaga 4 Utkastet till kapitlen 1 och 2 i mellanrapporten (på finska)
Bilaga 5 Utkastet till kapitel 4 i mellanrapporten (på finska)
Bilaga 6 Promemoria: FPA:s betalningsperioder för arbetslöshetsförmåner och utkomststöd
 (på finska)

Ytterligare information:

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]  
Essi Rentola, andra vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef, tfn 0295 163 155, [email protected]  
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]  
 Anna Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]  
Jussi Tervola, ordförande i arbetsgruppen för alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten, [email protected]

Tillbaka till toppen