Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Varhila: Coronakrisen, munskydd och den offentliga debatten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2020 8.18 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 16.46
Kolumn

Den 16 mars i år konstaterade statsminister Sanna Marin i direktsändning på tv att undantagsförhållanden råder i vårt land och meddelade att beredskapslagen tas i bruk. 

Redan före detta hade kommunikationsenheterna vid Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet konstaterat att kommunikationssamarbetet måste intensifieras ytterligare när epidemin framskrider. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd planerade kommunikationen tillsammans i tätt samarbete. Målet var att kommunicera tydliga och enhetliga meddelanden till medborgarna i en helt ny situation – en pandemi som orsakar rädsla och under tillsyn av bestämmelserna i beredskapslagen. Planen var att mejsla fram tydliga kärnbudskap och att sprida dem på ett effektivt sätt via olika kanaler. Hand- och hosthygien och iakttagandet av säkerhetsavstånd konstaterades i utredningar vara de viktigaste metoderna för att förhindra spridning av viruset och detta kommunicerades också effektivt.

Munskyddens roll i bekämpningen av viruset

Alldeles i början av krisen konstaterades också munskyddens betydelse: de kan komplettera urvalet av metoder i bekämpningen av viruset. Anvisningar om användningen av munskydd gavs för första gången redan den 3 april 2020 inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, när Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Arbetshälsoinstitutet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea gav anvisningar om hur munskydd används på ett säkert sätt.

Under hela våren rekommenderade Världshälsoorganisationen WHO att symtomfria personer ska använda munskydd endast när de vårdar en coronapatient. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hade också gett en rekommendation om att man i första hand bör se till att de fysiska avstånden tryggas och att god hand- och hosthygien iakttas. Användning av munskydd kom först efter dem i förebyggandet av smittspridningen.

Beslut om användning av munskydd fattades i olika länder. I vissa länder rekommenderades en omfattande användning, i andra länder gavs inga exakta anvisningar om användningen av munskydd, eftersom det saknades obestridliga bevis för effekterna. Inte heller tidigare hade en omfattande användning av munskydd rekommenderats vid epidemier som har samband med andningsvägarna. Bland annat de övriga nordiska länderna avstod i våras från att ge en rekommendation om munskydd, och Finland avvek inte från denna linje.

Regeringen drog upp riktlinjerna för hybridstrategin för hanteringen av coronakrisen under den första veckan i maj. Samtidigt fick social- och hälsovårdsministeriet i uppdrag av regeringen att genomföra en utredning om den vetenskapliga bevisningen för nyttan med användningen av munskydd. 

Utredningen gällde flera typer av munskydd

I kartläggningen inför anskaffningen av översikten angavs både översiktens kvalitet och tidtabell som kriterier. Tidtabellen för översikten var snäv och man ville ha en av ministeriet oberoende utredare.

I den utredning om munskydd som social- och hälsovårdsministeriet beställde bedömdes med hjälp av en vetenskaplig litteraturöversikt vilken nytta som bevisats genom forskning i fråga om användningen av munskydd vid den här typen av virussjukdom. Ett avtal om uppdraget ingicks med det sociala företaget Summaryx Oy, som producerar information om metoders och rutiners genomslag, kostnader och krav för ibruktagande. Under våren och sommaren fanns ett underskott särskilt av CE-märkta munskydd avsedda för social- och hälsovårdspersonal. Munskydd av tyg fanns tillgängliga. I utredningen avses med munskydd (eller ansiktsskydd) alla sådana skydd som täcker ansiktet.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den färdiga utredningen den 29 maj 2020. Den 3 juni fastställde regeringen utifrån bakgrundsfakta som helhetsbedömningen baserar sig på att ingen rekommendation om användning av munskydd skulle ges i det epidemiläge som då rådde. Antalet nya coronavirussmittor hade då minskat klart under en månads tid och antalet nya fall per dag varierade i regel mellan 10 och 15. Justitiekanslern har vid flera tillfällen konstaterat att åtgärderna för bekämpning av coronavirusepidemin ska vara proportionerliga och väl motiverade också utgående från hur allvarlig epidemisituationen är. De åtgärder som redan tagits i bruk i början av juni hade lett till en tydlig minskning av antalet fall. Starka motiveringar skulle alltså ha krävts för att ta i bruk nya åtgärder.

Rekommendationerna ändras vid behov utgående från epidemiläget

Regeringen utfärdade därmed inte någon allmän rekommendation om användningen av munskydd, men konstaterade att skydd kan användas för att skydda andra människor på platser och i situationer där det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Sådana situationer kan uppstå t.ex. i kollektivtrafiken under rusningstid, eftersom tillräckligt avstånd inte kan ordnas och resorna kan räcka länge. Samtidigt konstaterades att regeringen vid behov på nytt utvärderar behovet av en rekommendation om användningen av munskydd.

Under sommaren övergick man till normala förhållanden och begränsningarna avvecklades. Samtidigt beredde man sig dock hela tiden på hösten och på att smittoläget eventuellt kommer att förändras.

Redan i augusti konstaterades det att antalet nya coronavirussmittor ökat klart och att antalet fall per dag varierade mellan 20 och 40. Regeringen granskade rekommendationen om användning av munskydd på nytt till följd av att epidemiläget förändrats och fattade den 13 augusti ett principbeslut där Institutet för hälsa och välfärds rekommendation till medborgarna om användning av munskydd stöddes. Såsom i fråga om allt annat som har samband med coronavirusepidemin, har också kunskapen i fråga om munskydd ökat.

Regeringen har agerat systematiskt i enlighet med smittoläget och under hela coronapandemin grundat sitt beslutsfattande på expertinformation. Enligt alla mätare har Finland hittills klarat sig relativt väl i skötseln och hanteringen av coronakrisen.

Det har inte förekommit politisk eller annan styrning i samband med genomförandet av social- och hälsovårdsministeriets utredning om munskydd och den har genomförts i enlighet med statsrådets beställning.

Bevisen för munskyddens betydelse och roll som en del av bekämpningen av epidemin har tidigare granskats i social- och hälsovårdsministeriets kolumn den 7 juni.

Viktiga anvisningar och rekommendationer i fråga om coronavirusepidemin finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats thl.fi/korona. Där hittar du också länkar till de anvisningar som är i kraft i olika regioner.

Kirsi Varhila
kanslichef
social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen