Hoppa till innehåll
Media

Kanta-tjänsterna utvidgas med klientuppgifter inom socialvården och uppgifter om välbefinnande som kunderna själva producerar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de riksomfattande informationssystemtjänsterna, dvs. Kanta-tjänsterna, utvidgas med klientuppgifter inom socialvården och uppgifter om välbefinnande som människorna själva producerar.

Inom hälso- och sjukvården används redan de riksomfattande elektroniska informationssystemtjänsterna. De består av ett receptcenter, ett arkiv över journalhandlingar (patientdataarkivet), en läkemedelsdatabas, ett medborgargränssnitt (Mina Kanta-sidor) och patientens informationshanteringstjänst.

De ändringar som föreslås i lagen skapar förutsättningar för att ta i bruk de riksomfattande informationssystemtjänsterna och få riksomfattande tillgång till klientuppgifter även inom socialvården.

I fortsättningen ska Kanta-arkivet vara ett riksomfattande kunddatalager inom social- och hälsovården. I datalagret för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster in de klient- och journalhandlingar som uppkommer i kundarbetet direkt efter att handlingarna har färdigställts. Yrkespersoner kan använda uppgifterna när de ger kunderna vård, omsorg och service i realtid och i hela Finland. 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har rätt att behandla de klient- och patientuppgifter som de behöver i sitt arbete. Rättigheten baserar sig på lagstiftning och en existerande klient- eller vårdrelation.

Det föreslås att det breda samtycke som för närvarande används inom hälso- och sjukvården slopas. En kund ska om hen så vill kunna förbjuda att personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården lämnar ut hens uppgifter till varandra.

I datalagret för egna uppgifter ska kunderna kunna föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande eller information som olika välbefinnandeapplikationer har producerat. Dessa uppgifter är tillgängliga för och får användas av yrkespersoner om kunden har gett sitt samtycke till det.

En kund ska också kunna befullmäktiga en annan person att använda elektroniska tjänster för sin räkning.

Dessutom ska receptarkivet för läkemedelsordinationer slopas. I fortsättningen ska det endast finnas ett receptcenter där uppgifterna förs in och förvaras.

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården avses träda i kraft den 1 mars 2019.

Ytterligare information

Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 404
Joni Komulainen, jurist, tfn 0295 163 453
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702

Tillbaka till toppen