Hoppa till innehåll
Media

Kanslichef Sillanaukee: vaccination viktig för patienter och personal – lagen ska tolkas utifrån syftet med lagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2018 16.05
Pressmeddelande 60/2018

”I egenskap av lagberedare bevakar vi vid social- och hälsovårdsministeriet hur paragrafen om vaccination av anställda och studerande, dvs. 48 § i den nya lagen om smittsamma sjukdomar, tolkas på olika håll i landet. Vid många sjukhus har vaccinationstäckningen hos personalen förbättrats betydligt till följd av paragrafen. På en del arbetsplatser har det emellertid också förekommit problem”, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

”Arbetsgivarna bör komma ihåg att det i Finland alltid är frivilligt att låta vaccinera sig. Lagen har tolkats emot sitt syfte, om en person som vägrar att låta vaccinera sig hotas med uppsägning med hänvisning till paragrafen”, påminner Sillanaukee.

”Den lagstadgade skyldigheten gäller arbete i klient- och patientutrymmen där man vårdar patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. I lagen har man försökt avgränsa de ställen där de svårast sjuka patienterna vårdas. Paragrafen är definitivt inte avsedd att tillämpas i alla utrymmen där människor kan sprida infektioner”, preciserar Sillanaukee.

”Jag poängterar att det till grund för vaccinationen av personal alltid ligger en medicinsk bedömning av vilka patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Det har tillförlitligt påvisats att vaccination av vårdpersonal förbättrar patientsäkerheten. Vaccinationen skyddar inte bara klienter och patienter utan även den anställda själv och hans eller hennes arbetskamrater”, påpekar Sillanaukee.

Social- och hälsovårdsministeriet har i Kommuninfo 8/2017 gett kommunerna anvisningar om tolkningen av 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

”Lagen om smittsamma sjukdomar ändrar inte lagstiftningen om anställningsförhållanden eller annan praxis som normalt följs i arbetslivet. Arbetsgivaren ska dock se till att persona-lens vaccinationsskydd är i sin ordning. Om vaccinationsskyddet är bristfälligt, är det arbetsgivarens uppgift att ge anställda som inte är vaccinerade sådana uppgifter där patientsäkerheten inte äventyras. Eftersom tolkningen av paragrafen har varit något vacklande även efter att den trädde i kraft, kommer social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd att inom en snar framtid precisera den anvisning som ministeriet i december gav om tolkningen av paragrafen. Målet är att oklara och otrevliga situationer ska kunna undvikas i fortsättningen”, säger Sillanaukee.

Enligt Sillanaukee har vi i Finland en god vaccinationstäckning, som vi kan vara stolta över i internationell jämförelse. Med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar eftersträvas en betydande höjning av patientsäkerheten och vaccinationstäckningen bland de anställda. En positiv inställning till vaccination hos personalen gör också att inställningen till vaccination hos hela befolkningen hålls positivare. Av alla tillgängliga metoder för att bekämpa allvarliga smittsamma sjukdomar hör vaccination enligt forskningen till de mest effektiva metoderna.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 0295 163 356
Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324
Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.

Tillbaka till toppen