Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genom en nationell handlingsplan förebyggs kronisk smärta

Social- och hälsovårdsministeriet
24.2.2017 9.00
Pressmeddelande 26/2017

Var femte finländare i arbetsför ålder lider av kronisk smärta, som i värsta fall leder till förlust av arbetsförmågan. Enligt de undersökningar som gjorts är de tillgängliga resurserna för behandling av kronisk smärta och cancersmärta otillräckliga i förhållande till vårdbehovet och det finns stora regionala skillnader i tillgången till behandling.

För att situationen ska förbättras har en sakkunniggrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet utarbetat ett förslag till nationell handlingsplan för behandling av kronisk smärta och cancersmärta 2017–2020.

Målet med den nationella handlingsplanen är att förebygga kronisk smärta och att behandla och rehabilitera patienter som lider av kronisk smärta och smärta orsakad av cancer effektivt och jämlikt oberoende av var de bor. I handlingsplanen lägger man fram de viktigaste åtgärderna med vilka det ska skapas jämlika, patientorienterade och högklassiga tjänster för sektorsövergripande och multiprofessionell behandling av kronisk smärta och smärta orsakad av cancer.

Målet med behandlingen av utdragen smärta är förutom att lindra smärta även att upprätthålla patientens funktionsförmåga och att förbättra livskvaliteten. Det är nödvändigt att förbättra framför allt förutsättningarna för basservicen att behandla smärta i enlighet med rekommendationerna. Vid utvecklandet av verksamheten betonas förebyggandet av kronisk smärta genom sunda levnadsvanor, effektiv behandling av akut smärta och bibehållandet av funktions- och arbetsförmågan.

Arbetsoförmåga till följd av kronisk smärta orsakar samhället väldigt stora kostnader. År 2013 uppgick kostnaderna för sjukdagpenning och sjukpensioner som betalats ut enbart på grund av ryggsjukdomar till 469 miljoner euro. Effektiv smärtbehandling kan totalekonomiskt vara lönsamt. Betydande inbesparingar kan uppnås genom investeringar i förebyggande arbete och tidig rehabilitering samt genom en översyn av verksamhetsmodellerna för basservicen och den specialiserade sjukvården.

I enlighet med den multiprofessionella verksamhetsmodellen ska primärvården bära huvudansvaret för förebyggandet och behandlingen av kronisk smärta, eftersom den inledande bedömningen av patienterna, vården i sin helhet för de flesta och den fortsatta vården för nästan alla patienter sker där. Primärvårdens möjligheter att uppnå en effektivare vård av patienter med kronisk smärta bör förbättras med hjälp av utbildning och konsultationer. Det behövs tilläggsresurser även för den specialiserade sjukvården, så att den kan stödja primärvården genom konsultationer, utbildning och utveckling av branschen.

Behandlingen av smärta hos en patient som lider av obotlig cancer är en del av en övergripande symtomatisk behandling. En ändamålsenlig behandling av cancersmärta kan ordnas enligt en trestegsmodell, där vården delas in i tre nivåer i enlighet med hur krävande den är.

Den sakkunniggrupp som har utarbetat handlingsplanen överlämnade sitt förslag till familje- och omsorgsminister Juha Rehula fredagen den 24 februari 2017.

Ytterligare information

Jaakko Yrjö-Koskinen, medicinalråd, tfn 050-348 48 77

Bilagor

Nationell handlingsplan för behandling av kronisk smärta och cancersmärta 2017–2020 (SHM:s rapporter och promemorior 2017:4). (på finska)

Tillbaka till toppen