Hoppa till innehåll
Media

SHM, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Faderskapslagen revideras 2016 - faderskap kan erkännas redan på rådgivningsbyrån

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2015 12.11
Pressmeddelande 105/2015

Faderskapet i fråga om ett barn som föds utom äktenskapet kan i fortsättningen erkännas redan före barnets födelse på rådgivningsbyrån för mödravård, om det inte råder någon oklarhet om barnets biologiska pappa. Denna möjlighet kan utnyttjas t.ex. när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. Då behöver familjen inte längre besöka barnatillsyningsmannen efter barnets födelse, såsom för närvarande. Denna ändring ingår i den nya faderskapslagen som träder i kraft den 1 januari 2016.

Den nya lagen syftar bland annat till att förenkla förfarandet för erkännande av faderskap och spara i synnerhet pappornas arbetstid. Att faderskapet erkänns redan under graviditetstiden stärker också den blivande pappans föräldraskap.

Den så kallade faderskapspresumtionen som baserar sig på äktenskap ändras i praktiken inte. När ett barn föds under äktenskapet, antas det även i fortsättningen att den äkta mannen är barnets pappa.

Till följd av den nya lagen kan modern inte längre motsätta sig att faderskapet utreds. På detta sätt vill man främja barnets rätt att få vetskap om båda sina biologiska föräldrar.

Den största orsaken till att lagstiftningen om faderskap ses över är de förändringar som skett i familjestrukturerna. För närvarande föds vart tredje barn, det vill säga cirka 20 000 barn per år, i en sambofamilj. Vanligen råder det inte någon oklarhet om det biologiska faderskapet och barnets pappa är i allmänhet villig att erkänna barnet. Det uppskattas att ca 70-80 procent av alla barn som fötts i en sambofamilj (ca 16 400-17 800 barn per år) skulle kunna erkännas på rådgivningsbyråerna. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet. Handlingarna som gäller erkännandet och vårdnaden sänds från rådgivningsbyrån till den barnatillsyningsman som sköter faderskapsutredningen.

Erkännandet av faderskapet på rådgivningsbyrån är en ny uppgift och innebär ändringar i arbetstidsanvändningen samt i arbetsfördelningen mellan rådgivningsbyråerna och barnatillsyningsmännen. Merparten av de kundbesök som gäller erkännande av faderskap flyttas från barnatillsyningsmännen till rådgivningsbyråerna. Erkännandet av faderskapet uppskattas förlänga besöket på rådgivningsbyrån med ca 30 minuter, vilket bör beaktas vid dimensioneringen av rådgivningsbyråernas personalresurser. Med längre sikt kan det nya förfarandet medföra ekonomisk nytta för kommunerna, eftersom de prov som behövs vid faderskapsundersökningar inte längre behöver tas på hälsovårdscentralen under en läkares uppsikt.

Kommunerna har fått anvisningar beträffande verkställigheten av den nya faderskapslagen. Därtill ordnar social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd under hösten 2015 gemensam utbildning för de hälsovårdare och barnmorskor som arbetar på rådgivningsbyråerna samt för barnatillsyningsmännen.

Den nya lagen upphäver den tidigare faderskapslagen från år 1976.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Marjaana Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63331, förnamn.efternamn(at)stm.fi
Lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet, tfn 02951 50314, förnamn.efternamn(at)om.fi
Forskningschef Marjo Kestilä, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 48723, förnamn.efternamn(at)thl.fi

Tillbaka till toppen