Hoppa till innehåll
Media

Istanbulkonventionen förpliktar oss att bekämpa våld mot kvinnor och främja jämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 9.07 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 9.19
Kolumn

Vi lever i en tid av osäkerhet, och mitt i kriser som skakar om hela världen. Under de senaste två åren har vi varit tvungna att hitta nya verksamhetssätt för att hantera den globala covid-19-pandemi som hotat befolkningens hälsa. Erfarenheterna har visat att våldet mot kvinnor och sexuellt våld ofta ökar under kriser, och speciellt under militära konflikter. Hos oss i Finland har det under pandemin rapporterats en ökning åtminstone i det antal personer som kontaktar hjälptelefoner och chat-tjänster. För att kunna bedöma läget behövs det i framtiden exaktare uppgifter om pandemins och coronarestriktionernas verkningar på våldet mot kvinnor och våldet i nära relationer.

Nu har vi dessutom drabbats av en ny kris. En kris som är svår att begripa och som chockar hela världen. Trots det - och just därför, är det nu rätt tillfälle att påminna om det främsta syftet med den internationella kvinnodagen, att trygga kvinnors och flickors rättigheter och integritet. 

Våldet mot kvinnor är ett allmänt problem i Finland och de övriga EU-länderna. Pandemin har påverkat detta bland annat därför att familjer har varit tvungna att isolera sig hemma, och dessutom har tillgången till olika stödtjänster försvårats och vårdbördan särskilt för kvinnorna ökat. Det här gäller inte bara Finland, utan alla länder. Även i Europeiska unionen är man medveten om att våldet mot kvinnor är ett betydande och stort problem i medlemsländerna. I dag publicerade kommissionen ett lagstiftningsinitiativ om bekämpningen av våld mot kvinnor. 

Våldet mot kvinnor är en global människorättsfråga, och vi har förbundit oss till att bekämpa det genom flera internationella människorättskonventioner. Finland har bland annat förbundit sig till genomförandet av den konvention av Europarådet som kallas Istanbulkonventionen. Konventionen trädde i kraft i Finland år 2015.

Konventionen förpliktar de länder som ratificerat konventionen att vidta långsiktiga och samordnade åtgärder för att minska våldet mot kvinnor och könsrelaterat våld. Enligt konventionen ska Finland främja jämställdheten också inom samhällets samtliga sektorer. I konventionen definieras våld mot kvinnor som en form av strukturell diskriminering av kvinnor.  

Efter att konventionen trädde i kraft har arbetet för att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld tagit fart och lyfts fram mera än tidigare i samhällsdebatter.  

Under de senaste åren har man gjort framsteg till exempel genom att man ökat skyddshemsplatserna. Nätverket av skyddshem har utökats efter år 2015 från 19 till 29 skyddshem. Skyddshemmens geografiska täckning har ökat och antalet familjeplatser har ökat avsevärt. Under de senaste åren har det också bildats så många som fjorton SERI-stödcenter för offer för sexuellt våld. 

I dag på den internationella kvinnodagen har Finland publicerat en ny handlingsplan inom ramen för Istanbulkonventionen för åren 2022–2025. Planen är Finlands andra. Handlingsplanen innehåller flera åtgärder med syftet att uppfylla förpliktelserna i Istanbulkonventionen och följa de rekommendationer av Europarådets expertgrupp GREVIO som gäller Finland.  

I planen beaktas också social- och hälsovårdsreformen, som i hög grad påverkar hurdana strukturer och tjänster som erbjuds till kvinnor som är offer för våld och offer för familjevåld och andra berörda. I och med social- och hälsovårdsreformen har man beaktat jämställdheten också i frågor som gäller tjänsternas tillgång och tillgänglighet.  

Nu när läget är instabilt är det bra att komma ihåg att jämställdheten ligger i allas vårt intresse.  När vi värdesätter och respekterar varandra är vi också starkare inför kriser och yttre hot. Med dessa ord önskar vi er alla en trevlig kvinnodag! 


Aki Lindén
familje- och omsorgsminister


Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
 

Tillbaka till toppen