Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pensionsstöd till äldre långtidsarbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
27.10.2016 13.29
Pressmeddelande 183/2016

Pensionsstöd betalas i fortsättningen till äldre långtidsarbetslösa som hamnat i en särskilt svår situation på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att pensionsstödet ska vara en engångslösning genom vilken försörjningen tryggas för de personer som omfattas av stödet innan de går i ålderspension.

Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 27 oktober. Pensionsstöd betalas ut från och med den 1 juni 2017.

Personer som fyllt 60 år och varit arbetslösa så gott som utan avbrott i fem år kan ansöka om pensionsstöd. Den åldersgräns på 60 år som gäller för pensionsstödet ska ha nåtts före den 1 september 2016. De som omfattas av pensionsstödet är alltså personer som är födda före den 1 september 1956. För att pensionsstöd ska beviljas krävs det i praktiken cirka fem år av arbetslöshet. Arbetslöshetstiden omfattar även till exempel den tid under vilken man har fått sjukdagpenning.

Stödbeloppet ska motsvara garantipensionens fulla belopp, det vill säga 766,85 euro i månaden enligt nivån för 2016. När man dessutom beaktar ändringarnas inverkan på bostadsbidragets belopp och beskattningen ökar nettoinkomsterna cirka 200 euro i månaden för den genomsnittliga pensionsstödtagaren. Förmånen ska finansieras med statliga medel och innehåller ingen arbetspension. Pensionsstöd betalas högst till dess att åldern för ålderspension enligt folkpensionslagen, det vill säga 65 år, har uppnåtts. Enligt bedömningar kommer år 2017 pensionsstöd att betalas till 5 300 personer per månad.

Pensionsstödet ska inte utgöra sådan pension som avses i folkpensionslagen eller arbetspensionslagstiftningen. I skattelagstiftningen bör det dock konstateras särskilt att bestämmelserna om pension ska tillämpas på pensionsstödet när det gäller pensionsinkomstavdraget i beskattningen. Sökanden ska också ha rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare.

Det är Folkpensionsanstalten som ansvarar för att pensionsstödet verkställs.

Ytterligare information:

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63479, [email protected]

Tillbaka till toppen