Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enhälligt förslag om HUS ställning – Särlösningen för social- och hälsovården i Nyland framskrider

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2019 14.40
Pressmeddelande

Den så kallade HUS-arbetsgruppen i utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland har enhälligt beslutat att föreslå en lösning där ansvaret för att organisera den specialiserade sjukvården generellt och primärt ligger på självstyrande områden, det vill säga landskap.

Enligt förslaget ska Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) i Nyland ansvara för brådskande specialiserad sjukvård, krävande specialiserad sjukvård som hör till universitetssjukhuset och annan specialiserad sjukvård som behövs för att den krävande vården ska kunna organiseras. HUS ska enligt förslaget ansvara också för andra tjänster inom den specialiserade sjukvården till den del som landskapen inte organiserar dem. HUS organiseringsansvar ska vara sekundärt och basera sig på lag.

Arbetsfördelningen ska fastställas närmare i ett organiseringsavtal

Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS ska fastställas närmare i ett organiseringsavtal, och de grundläggande kraven på avtalet ska anges i lag. På detta sätt säkerställs att HUS har ett sådant tillräckligt allmänt organiseringsansvar för den specialiserade sjukvården att verksamheten kan genomföras på ett bra sätt.  Om avtalet mellan landskapen och HUS inte uppfyller de kriterier som anges i lag eller om något avtal annars inte uppstår, ska statsrådet ha rätt att fatta beslut om det.

Den modell som arbetsgruppen föreslår tryggar flexibiliteten i arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS och stärker styrningen av en ändamålsenlig användning av den specialiserade sjukvården. I lösningen tas det hänsyn till uppnådda centraliseringsfördelar, HUS riksomfattande ansvar, upprätthållande av beredskapen, universitetets undervisning och forskning samt tryggandet av den tillräckliga produktionsvolym som dessa förutsätter.

Arbetsgruppen har behandlat frågan om hur den specialiserade sjukvården kan ordnas med tanke på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, arbetsfördelningen mellan parterna och förändringshanteringen. Arbetsgruppen hade inte till uppgift att ta ställning till finansieringen.

”Den valda modellen ger de bästa möjligheterna att integrera tjänsterna, vilket hör till social- och hälsovårdsreformens viktigaste mål”, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi motiverar lösningen både ur individens synvinkel och ur mer allmän synvinkel.

”Den föreslagna lösningen tryggar med tillräcklig säkerhet jämlika tjänster för patienterna samt vårdkvaliteten och utvecklandet av vårdkedjorna i hela Nyland. Dessutom ingår HUS viktigaste specialansvar i lösningen”, berättar Mäkijärvi.

Styrgruppens rapport blir klar före årsskiftet

Utgångspunkten i utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors har varit de fem områden som har föreslagits av kommunerna. Förslaget förutsätter att HUS ställning fastställs i lag, eftersom man vill att sjukhusen även i fortsättningen ska fungera enligt en arbetsfördelningsmodell samtidigt som invånarna bör ha lika tillgång till tjänsterna inom den specialiserade sjukvården.
 
Utredningen av särlösningen för social- och hälsovården i Nyland ska vara klar i sin helhet före utgången av 2019.

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]stm.fi
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]
Tuija Kumpulainen, direktör, avdelningen för välfärd och tjänster, enheten för vuxna, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280, [email protected]
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, tfn 09 471 78450, [email protected]
Lauri Tanner, förvaltningsdirektör, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, tfn 09 471 71204, [email protected]