Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handbok i säkerhetsplanering för dagvården

3.7.2008 8.40
Pressmeddelande N5-46953

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 27.2.2006 en säkerhetsarbetsgrupp för att kartlägga säkerhetsriskerna inom dagvården och lämna förslag till förbättring av säkerheten inom dagvården. Anvisningar som utarbetats på grundval av arbetsgruppens arbete har samlats i sampublikationen Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes, handböcker 74/2008) av social- och hälsovårdsministeriet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården.

Handboken riktar sig till personer som arbetar inom kommunal och privat dagvård samt personer som planerar och underhåller dagvårdslokaler. Handboken kan även i tillämpliga delar användas inom den öppna förskoleverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommuner att se till att tjänstemän som ansvarar för dagvården och aktörer som ansvarar för planering, byggnation och reparation av dagvårdslokalerna känner till innehållet i handboken. På det sättet kan man utveckla dagvårdslokalerna ännu bättre så att dessa stöder ett tryggt genomförande av förskoleverksamheten. Utbildningsarbete med inriktning på risker inom dagvården för personalen inom kommunen och regelbunden praktik samt inskolning av nya arbetstagare är också viktigt.

Säkerhetsplaneringen inom dagvården stödjer sig på lagar och förordningar med avseende på bl.a. barndagvård, arbetssäkerhet, arbetarskydd, konsumtionsvaror och konsumentservice, hälsoskydd samt räddningsverksamhet. Säkerhetsplanen som är ett resultat av detta utgör ett mera omfattande plandokument avsett för att förbättra och upprätthålla den totala säkerheten. Dess betydelse betonas när verksamhetsenhetens storlek eller antalet rum i fastigheten inte kräver utarbetande av en räddningsplan.

Säkerhetsplanen granskar skaderisker som är indelade i personrisker, verksamhetsrisker, egendomsrisker, informationsrisker och övriga risker. Centrala personrisker är situationer med anknytning till när barnet hämtas från daghemmet, sjukdomar och olycksfall bland barnen och personalen, när man rör sig utanför verksamhetsenheten, barnets försvinnande från dagvården och konfrontationer med personer som uppträder hotfullt. Verksamhetsrisker som tas upp är bl.a. personalens tillräcklighet och kompetens, stödfunktioner, fastighetens verksamhet, gårdar och lekplatser, hinderfria inner- och ytterområden och miljön kring verksamhetsenheten. Egendomsrisker av betydelse är bl.a. fastighetsbränder samt fukt- och mögelproblem. Informationssäkerhetsrisker uppstår bl.a. i samband med förvaring, behandling och förstöring av dokument. Övriga risker inom förskoleverksamheten är huvudsakligen ansvars- och kvalitetsrisker med anknytning till serviceproduktionen.

Handboken bygger på kommunernas egna säkerhetsanvisningar. Förhoppningsvis kommer framläggandet av god praxis i anvisningarna vara till hjälp när det gäller att förenhetliga och vidareutveckla åtgärder som hänför sig till säkerheten i samtliga verksamhetsenheter inom dagvården i landet.

Handboken säljs av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, pris 25 €. Beställningar och förfrågningar: tfn (09) 3967 2190, www.stakes.fi/kirjakauppa

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Överingenjör Olli Saarsalmi, SHM, tfn (09) 160 73186
Konsultativa tjänstemannen Anne Eriksson (på svenska), SHM, tfn (09) 160 73187
Överinspektör Tarja Kahiluoto, SHM, tfn (09) 160 73227

(E-post: [email protected])

Kommuninfo
Tillbaka till toppen