Hoppa till innehåll
Media

Regeringen ser över apoteksverksamheten stegvis

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2018 9.31 | Publicerad på svenska 8.11.2018 kl. 9.52
Pressmeddelande 161/2018

Regeringens proposition om ändring av läkemedelslagen under de närmaste dagarna överlämnas till rådet för bedömning av lagstiftningen för utvärdering. Enligt propositionen tillåts priskonkurrens i fråga om egenvårdsläkemedel och inrättandet av nya apotek underlättas genom att tiden för processen för överklagande förkortas.

Enligt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila ska de kommande ändringarna av läkemedelslagen göras så att man inte gör avkall på säker läkemedelsanvändning.

- Läkemedel är inte vanliga konsumtionsvaror utan det behövs tillförlitlig information och förmåga att bedöma effekterna för säker användning. Detta gäller både receptbelagda läkemedel och även helt vanliga receptfria smärtstillande läkemedel, sammanfattar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Den regeringsproposition som under de närmaste dagarna lämnas till rådet för bedömning av lagstiftningen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen, dvs. den s.k. Apotek II-propositionen och den ändring av läkemedelslagen som redan är under behandling i riksdagen (RP99/2018 rd), dvs. Apotek I -paketet utgör tillsammans en stabil och ansvarsfull helhet.

Priskonkurrens i fråga om egenvårdsläkemedel

I regeringens proposition gäller priskonkurrensen samtliga egenvårdsläkemedel, och några preparat undantas inte från priskonkurrensen. Priset på ett egenvårdsmedel får högst uppgå till vad som bestäms enligt läkemedelstaxan. Apoteken får sälja ett preparat till ett billigare pris genom att minska sitt eget försäljningsbidrag.

Olika modeller för förbättring av tillgången på läkemedel utvärderades vid beredningen av propositionen. Med beaktande av remissvaren konstaterades det vid beredningen att om läkemedelsförsäljning tillåts utanför apoteken förutsätter det en mer principiell och omfattande bedömning av regleringen i fråga om minutförsäljning av läkemedel. Ändringsförslagen, som hade till syfte att höja apoteksskatten för större apotek, var också på remiss. Vid beredningen identifierades sambandet mellan en höjning av apoteksskatten och ett strukturellt behov att ändra läkemedelstaxan. Ändringen av apoteksskatten skulle delvis ha riktats oändamålsenligt. Det är inte ändamålsenligt att öppna apoteksskattelagen i detta skede. Därmed föreslår inte regeringen ändringar av regleringen som gäller minutdistributionskanaler och inte heller av beskattningen.

Snabbare fler nya apotek

De planerade ändringarna av läkemedelslagen skapar möjligheter att inrätta apotek snabbare än tidigare. Därmed finns det fler apotek jämfört med tidigare. Processerna för överklagande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut har fördröjt inrättandet av nya apotek, eftersom ändring sökts i nästan alla beslut om att inrätta ett nytt apotek. I regeringens proposition föreslås att ett beslut om att inrätta ett nytt apotek ska överklagas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen i enlighet med besvärsförfarandet. Detta förkortar processen för inrättandet av nya apotek med till och med ett halvt år.

Enligt regeringens proposition som är under behandling i riksdagen utvidgas möjligheterna för Fimea att inrätta nya apotek, så att antalet apotek kan ökas märkbart. Vid beslut om inrättande av ett nytt apotek ska behovet av apotekstjänster få en större betydelse än för närvarande vid sidan av tryggandet av tillgången till läkemedel.  Filialapotek kan ändras till huvudapotek flexiblare än tidigare. Dessa åtgärder underlättar för nya apoteksföretagare inom branschen. Förfarandena för ansökan om och beviljande av apotekstillstånd ska förenklas och byten av apotekare bli snabbare.

Apotekssystemet ska ses som en del av hälso- och sjukvården och den omfattande läkemedelsförsörjningskedjan. Hela läkemedelsförsörjningen ska bedömas som en del av social- och hälsovårdens verksamhet. Arbetet fortsätter och avsikten är att regeringen ännu under det här året ger en promemoria i vilken riktlinjerna för läkemedelsfrågor bedöms som underlag för den fortsatta diskussionen, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Ytterligare information

Niina Vilkman, minister Mattilas specialmedarbetare, tfn 02951 63107, [email protected]

Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, tfn 02951 63575, [email protected]

Petra Ruuska, sakkunnig, tfn 02951 63587, [email protected]

Tillbaka till toppen