Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen ser över apoteksverksamheten – förslag om ändringar som gäller apoteken på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2018 14.21 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 14.18
Pressmeddelande 138/2018

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om promemorior och ett utkast till regeringsproposition, i vilka man förbättrar tillgången till egenvårdsläkemedel, ökar konkurrensen mellan apoteken genom att bland annat tillåta priskonkurrens i fråga egenvårdsläkemedlen och ändrar apoteksskatten.

I en separat promemoria utvärderas olika modeller för hur man får egenvårdsläkemedel mer kundorienterat än för närvarande i samband med andra ärenden. Ett egenvårdsläkemedel är ett läkemedel som kan köpas på apotek utan recept. I det första alternativet kan ett apotek inrätta ett serviceställe mer flexibelt till exempel i en butik eller ett köpcentrum. Den nuvarande förutsättningen för inrättande som gäller tillgången till ett läkemedel slopas och serviceställen kan inrättas fritt inom ett visst område. I det andra alternativet är försäljning av vissa egenvårdsläkemedel möjligt även i dagligvarubutiker. En förutsättning är att innehavaren av försäljningstillståndet för läkemedel har ansökt om en sådan ändring av försäljningstillståndet som möjliggör försäljning.

I utkastet till regeringens proposition föreslår regeringen att priskonkurrens tillåts i fråga om egenvårdsläkemedlen genom att avkall görs på apotekens egna marginaler. Med hjälp av grunder som gäller folkhälsan lämnas dock vissa preparat utanför priskonkurrensen. Sådana preparat är särskilt läkemedelspreparat som kräver ytterligare rådgivning och smärtstillande medel med undantag av preparat som används utvärtes. 

I propositionen föreslås det ändringar av apoteksskatten. Enligt förslaget skärps apoteksskatten och å andra sidan föreslås ett nytt avdrag som gäller farmaceutiska tjänster som apoteken erbjuder. Syftet med ändringarna är att föra ytterligheter i fråga om apotekens varierande storlek närmare varandra. Detta stöder också beredningen av den ändring av läkemedelstaxan som genomförs senare.

Enligt regeringens apoteksarbetsgrupp ska apotekssystemet ses som en del av hälso- och sjukvården och den omfattande läkemedelsförsörjningskedjan. Hela läkemedelsförsörjningen ska bedömas som en del av social- och hälsovårdens verksamhet. 

Remisstiden går ut den 21 oktober 2018. Social- och hälsovårdsministeriet ordnar den 5 oktober  kl. 13–16 ett diskussionsmöte om paketet som sänts på remiss. Avsikten är att en regeringsproposition lämnas till riksdagen i slutet av 2018. 

Ytterligare information

Petra Ruuska, sakkunnig, tfn 02951 63587, [email protected]
Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, tfn 02951 63575, [email protected] 
Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 02951 63280, [email protected]

Utlåtande.fi

Luonnos hallituksen esitykseksi laieksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla

Tillbaka till toppen