Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår att arbetarskyddsmyndighetens rätt att få uppgifter utvidgas

Social- och hälsovårdsministeriet
29.6.2016 14.10
Pressmeddelande 99/2016

Utvidgningen av rätten att få uppgifter är en åtgärd för att bekämpa grå ekonomi samtidigt som den effektiviserar arbetarskyddsmyndighetens verksamhet och myndigheternas samarbete.

Genom propositionen utvidgas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag. Arbetarskyddsmyndigheten ska få sekretessbelagda uppgifter när de utövar tillsyn över att den s.k. beställaransvarslagen iakttas, över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och över anlitandet av utländsk arbetskraft.

I fråga om dessa tillsynsuppdrag utvidgas även arbetarskyddsmyndighetens rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Dessutom får arbetarskyddsmyndigheterna möjlighet att utbyta sekretessbelagda uppgifter inom alla sina tillsynsuppdrag som arbetarskyddsmyndighet.

Det föreslås också att lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. I och med lagändringen får arbetarskyddsmyndigheten rätt att utnyttja sådana fullgöranderapporter som Enheten för grå ekonomi utarbetar.

Ändringar även i tillsynsobjektets rättigheter och inspektörens befogenheter

Arbetarskyddsmyndighetens rätt att få uppgifter utvidgas genom att lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ändras. Samtidigt görs även andra ändringar i samma lag. Fler av de aktörer som arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över ska få rätt att lämna en anmärkning, om nämnda lag inte har följts vid en arbetarskyddsinspektion. Tidigare fick endast en arbetsgivare, arbetstagare eller arbetarskyddsfullmäktig lämna en anmärkning.

Dessutom föreslås det att arbetarskyddsinspektören ska kunna meddela en arbetsgivare en uppmaning, om arbetsgivaren har underlåtit sin skyldighet att ge en arbetstagare ett skriftligt intyg om permittering eller ett skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av anställningsförhållande.

Lagarna avses träda i kraft under 2017.

Ytterligare information

Anne Vänskä, regeringssekreterare (SHM), tfn 0295 163 507, [email protected]

Tillbaka till toppen