Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Anslag för direkt stödjande av barn och unga samt dem som behöver särskilt stöd kan sökas

Social- och hälsovårdsministeriet
1.3.2016 9.15
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas. Anslaget är avsett för direkt stödjande av personer som behöver särskilt stöd eller för stödjande av barns och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Som personer som behöver särskilt stöd betraktas t.ex. långtidsarbetslösa och deras familjer, personer med alkohol- och drogproblem, personer med psykisk ohälsa, bostadslösa personer eller marginaliserade unga som varken studerar eller har arbete. Den sökande kan också själv föreslå en målgrupp som behöver särskilt stöd. Anslaget är avsett för direkt stödjande av den målgrupp som behöver stöd, t.ex. mat- och klädhjälp eller verksamhet som stöder samhörighet samt människors och familjers funktionsförmåga.  

Stödet för barns och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter är avsett att stödja sådana barn, unga och familjer som t.ex. på grund av kostnaderna för fritidsaktiviteterna inte har möjlighet att delta i sådana. Stödet kan ges t.ex. genom att ordna möjlighet att utöva motion eller delta i andra fritidsaktiviteter eller som finansiella bidrag till avgifterna för fritidsaktiviteterna och anskaffningen av behövlig utrustning.

Vem kan söka anslag?

Anslag kan sökas av allmännyttiga organisationer, föreningar eller andra allmännyttiga privata juridiska personer, t.ex. sociala företag. Företaget som söker anslaget ska vara icke vinstdrivande. Privatpersoner kan inte ansöka om anslaget. En ansökan kan lämnas in av en grupp som består av minst fem olika sökande. Gruppen ska vara verksam på riksnivå eller på ett så stort område som möjligt i Finland.

Målsättningen är att anslaget utnyttjas för långsiktigt arbete, vars syfte är att förbättra och stödja människors vardag, minska marginalisering och ensamhet och främja delaktighet. I Finland är t.ex. många av dem som behöver mathjälp missgynnade personer med många olika problem. De kan ha såväl ekonomiska, sociala som hälsorelaterade problem. Dessutom upplever nästan var fjärde av dem att de är ensamma.

Ansökningstid och anvisningar

Läs hela inbjudan att söka anslag

Ansökningarna skickas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på [email protected] senast den 7 april 2016. Vänligen lämna helst in elektroniska ansökningar. Ansökningarna kan dock också skickas per post till SHM registratorskontoret, PB 33, 00023 Statsrådet. Endast ansökningar på bifogade blankett beaktas.

Ansökningsblankett för anslaget

Ytterligare information

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 204, [email protected]
Elina Palola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 59, [email protected]

Tillbaka till toppen