Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ny lag om behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.27
Pressmeddelande 250/2022

Regeringen föreslår en reform av lagstiftningen om behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Reformen ska genomföras genom en ny lag om kunduppgifter.

Lagen ska innehålla alla de bestämmelser som gäller dataskydd och konfidentialitet, rätten att få och lämna ut kunduppgifter, behandling av handlingar och jourhandlingar samt nationella informationssystem och styrning av informationshanteringen. 

Enligt den föreslagna lagen ska det i receptcentret i Kanta bildas en nationell läkemedelslista som kan användas av personalen och patienterna själva för att kolla den aktuella medicineringen. Lagen förenhetligar och förtydligar bestämmelserna om utlämnande av klient- och patientuppgifter och om rätten att få information. Genom lagen förtydligas bestämmelserna om rätten att få information mellan socialvården och hälso- och sjukvården och om hur de klientuppgifter som ska antecknas inom socialvården ska behandlas. I lagen införs samtidigt de permanenta bestämmelserna om utlämnandet av klient- och patientuppgifter mellan välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.    

Kunduppgiftslagen ska bilda en tydlig, enhetlig och konsekvent helhet som är heltäckande. Genom den nya lagen undanröjs de brister som finns i den gällande lagen. Den nya uppdaterade lagen ska stämma överens med kraven i grundlagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Lagens bestämmelser om behandling av kunduppgifter och journalhandlingar ska stödja utvecklandet av servicesystemet för social- och hälsovård och integrationen av social- och hälsovården, dvs. social- och hälsovårdstjänsterna ska bilda en välfungerande helhet för kunden. 

Förslaget till kunduppgiftslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. Propositionen innefattar också många andra lagar som behöver ändras på grund av kunduppgiftslagen. Ändringarna är i huvudsak tekniska. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Varför behövs det en ny lag om kunduppgifter?

Den gällande lagstiftningen är splittrad och delvis föråldrad. Därför har det blivit svårt att tillämpa och samordna lagarna. Lagstiftningen motsvarar inte till alla delar kraven i grundlagen och den allmänna dataskyddsförordningen. De nya regleringsbehoven beror också på den nya tekniken och de möjligheter som den skapar. I synnerhet behandlingen av klient- och patientuppgifter och utlämnandet av uppgifter mellan social- och hälsovårdstjänsterna och de gemensamma tjänsterna kräver ändringar.

Ytterligare information

Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 453
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702 (fr.o.m. 3.11.2022)
Ari Jansen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 741 (läkemedelslistan)
Tiina Satti, jurist, tfn 0295 163 411 (läkemedelslistan)

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tillbaka till toppen