Hoppa till innehåll
Media

Förlängning av ersättning enligt sjukförsäkringslagen föreslås för vaccinering mot och testning av covid-19

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.28 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 8.35
Pressmeddelande 291/2020

De temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen förlängs så att coronavaccinet omfattas av sjukvårdsersättningarna. Ersättningstaxan för vaccineringen ska även i fortsättningen vara 10 euro. Även resekostnaderna i fråga om vaccineringar ersätts inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Dessutom föreslår regeringen att statsrådets bemyndigande att utfärda förordning ska förlängas i fråga om ersättningstaxan för coronavirustestning. Bemyndigandet gör det möjligt att genom förordning bestämma en högre ersättningstaxa än den ersättningstaxa som FPA fastställer i normala fall.

De gällande temporära ändringarna är i kraft till utgången av 2021. Regeringen föreslår att de temporära ändringarna förlängs till den 30 juni 2022.

Syftet med de föreslagna lagändringarna är att även i fortsättningen trygga att sjukförsäkrade som bor eller arbetar i Finland får tillgång till coronavaccinering och coronavirustestning. Genom ändringarna underlättas även arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccineringar via företagshälsovården, om kommunen så önskar. 

Genom att de temporära bestämmelserna fortsätter att gälla förbättras de försäkrades möjligheter att åka till coronavirustestning till privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i stället för till den offentliga hälso- och sjukvården. Förlängningen av de temporära bestämmelserna ska dessutom ersätta de kostnader som uppstått för de försäkrade. Likaså förbättras den försäkrades möjligheter att i stället för den offentliga hälso- och sjukvården välja en privat tjänsteproducent som plats för coronaundersökningen. 

I och med att de temporära bestämmelserna förlängs kan FPA också i fortsättningen ersätta coronavaccineringarna inom företagshälsovården antingen som kostnader för företagshälsovård eller via sjukvårdsersättningarna. Ersättningen för coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren betala självriskandelen för vaccineringen.

Arbetsgivarnas ekonomiska möjligheter att erbjuda undersökningarna till sina anställda ska förlängas genom att det blir möjligt för tjänsteproducenten att få direktersättning för PCR-undersökningar också när självriskandelen har betalats av den försäkrades arbetsgivare.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2022 och de gäller fram till den 30 juni 2022.


Ytterligare information: 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3201

Tillbaka till toppen