Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland genomför EU:s nya dricksvattendirektiv

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2021 15.13
Pressmeddelande

Genomförandet av EU:s direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten har inletts i Finland. Det viktigaste syftet med direktivet är att trygga en god hälsomässig kvalitet på hushållsvattnet, det vill säga dricksvattnet. För att uppnå detta behövs det forskning i fråga om de kvalitetskrav på hushållsvatten som fastställs med hjälp av riskhanteringen. Vid riskhanteringen måste man beakta systemet för produktionen och distributionen av vatten som en helhet ända från råvattnet till konsumenternas kranar. Vid uppdateringen av kvalitetskriterierna för hushållsvattnet följer man i huvudsak Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

När riskbedömningen och riskhanteringen omfattar hela vattenproduktionskedjan får myndigheterna och de inrättningar som levererar vatten bättre möjligheter att identifiera metoder med vilka de kan hantera hälsoriskerna i hushållsvattentjänsterna.  

Riskhanteringen omfattar också fastigheternas vattensystem. Med stöd av direktivet förtecknas också de material som får användas för att producera produkter som kommer i kontakt med hushållsvatten.  Produkterna måste i fortsättningen förses med märkning som visar att produkterna lämpar sig för användning tillsammans med hushållsvatten. 

En av de bärande principerna bakom direktivet är att transparensen inom vattentjänsterna ska öka.  Vattenanvändarna ska till exempel få mera aktuell information om hushållsvattnet via webben och i sina vattenfakturor. 

För att kunna uppnå målen för direktivet krävs det också att bestämmelserna i dricksvattendirektivet och bestämmelserna i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) samordnas, att den cirkulära ekonomin ökar och att energikonsumtionen minskar.   

Lagstiftningen ändras inom flera förvaltningsområden 

Genomförandet av direktivet förutsätter många förvaltningsövergripande ändringar i lagstiftningen särskilt inom social- och hälsovårdsministeriets, miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. Arbetet börjar med utredningarna av behoven av ändringar i lagstiftningen och sedan bereds lagändringarna och de förordningar som behöver utfärdas på basis av dem.  

Målet är att sända regeringens proposition om lagändringarna på remiss senast i mars 2022. Lagstiftningen ska vara i kraft och anmäld till Europeiska kommissionen senast den 12 januari 2023. 

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvarat för beredningen, och ansvarar också för det nationella genomförandet av direktivet. Ministeriet har tillsatt en styrgrupp för tiden 15.2.2021 - 31.12.2022 med uppgift att bereda det nationella genomförandet av dricksvattendirektivet. Styrgruppen tillsätter ytterligare arbetsgrupper som ska bereda de lagstiftningsändringar som direktivet förutsätter. Styrgruppen planerar innehållet i lagutkasten och utkasten till förordningar samt motiveringarna och tidsplanerna för beredningen.  

Innehållet i dricksvattendirektivet godkändes under Finlands EU-ordförandeskap i december 2019.  Direktivet trädde i kraft den 12 januari 2021 och ska genomföras nationellt inom två år från direktivets ikraftträdande. 

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]
Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]

Tillbaka till toppen