Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Familjepensionsskyddet reformeras – regeringens proposition på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet 21.9.2020 11.27
Pressmeddelande

Syftet med propositionen är att se över familjepensionsskyddet så att den svarar på samhällets och familjernas förändrade behov. 

Vid dödsfall tryggas den efterlevande makens och barnens försörjning genom familjepension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Familjepension kan vara efterlevandepension eller barnpension. 

Målet med reformen är att

  • förbättra ställningen för barn och barnfamiljer och fördela familjepensionsförmånerna med beaktande av förändringarna i arbetslivet, familjernas strukturer och samhället
  • trygga försörjningen för anpassningsfasen efter förmånslåtarens död
  • trygga arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet

Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 5 november 2020.

Utbetalningstiden för efterlevandepension begränsas

I fortsättningen tryggar familjepensionssystemen försörjningen för den anpassningsfas som följer efter förmånslåtarens död. Enligt förslaget begränsas utbetalningen av efterlevandepensionen till högst tio år eller tills den yngsta av dem som har rätt till barnpension fyller 18 år. För närvarande betalas efterlevandepension i regel fram till den efterlevande makens död enligt arbetspensionslagarna och enligt folkpensionslagen tills den efterlevande maken fyller 65 år.

Även sambor ska få efterlevandepension

Rätten till efterlevandepension ska också gälla en sambo som bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren och som har ett gemensamt minderårigt barn med förmånslåtaren. Efterlevandepension ska betalas tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Boendet i det gemensamma hushållet ska vara stadigvarande, dvs. det gemensamma hushållet ska ha pågått i minst fem år före förmånslåtarens död.

Rätten till efterlevandepension för maken som levt i gemensamt hushåll förbättrar barnfamiljens ekonomiska situation. För närvarande är enbart barnpension möjlig för denna typ av familj.

Förbättringar i barnpensionen

Barnpensionen enligt arbetspensionslagarna utbetalas längre än de nuvarande två åren, det vill säga tills barnet fyller 20 år. Den så kallade kalkylerade familjepensionsandelen för den efterlevande maken betalas som barnpension till barnet, om det inte finns någon som får efterlevandepension. Dessa ändringar förbättrar i någon mån den ekonomiska situationen för ett barn som förlorat sin vårdnadshavare. Barnpensionen enligt folkpensionslagen ändras inte.

Reformens bakgrund

I samband med arbetspensionsreformen 2017 beslutade man utreda olika alternativ för att utveckla och uppdatera familjepensionsskyddet. 

Arbetsmarknadens centralorganisationer lade sommaren 2019 fram ett förslag till regeringen om en reform av familjepensionerna. I regeringsprogrammet förbinder man sig att fortsätta genomförandet av pensionsreformen 2017.

Mer information:

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005,  [email protected]