Hoppa till innehåll
Media

Familjeledighetsreformen ökar jämställdheten och beaktar i högre grad olika familjeformer

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2022 11.08
Pressmeddelande
Illustrationsbild med skisser av människor i olika åldrar

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.

Reformen ger för första gången en lika stor föräldraledighetskvot till båda föräldrarna. Avsikten med reformen är att göra det lättare att förena arbete och familjeliv samt medverka till att omsorgsansvaret och föräldraskapet fördelas jämnare mellan könen.

Reformen tar bättre i beaktande olika familjeformer, ensamförsörjare och familjer där det på en gång föds två eller flera barn. Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder.

I och med reformen ändras också arbetsavtalslagens bestämmelser om familjeledigheter. Namnen på ledigheterna ändras så att de motsvarar namnen på förmånerna i sjukförsäkringslagen. Ledigheternas varaktighet och tidpunkt bestäms enligt sjukförsäkringslagens förmåner. Antalet föräldraledighetsperioder ökas till fyra perioder Samtidigt träder också rätten till ny ledighet för närståendevård i kraft. Oavlönad ledighet för närståendevård kan fås högst fem dagar per år.

Förmånerna ansöks i MittFPA

Efter familjeledighetsreformen kallas föräldrapenningarna särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldradagpenning. Alla förmåner enligt den nya lagen kan sökas i MittFPA (kela.fi/web/sv/mittfpa) från och med den 1 augusti 2022.

Nu kan även barnets andra förälder ansöka om föräldradagpenning enligt den nya lagen från och med den 1 augusti 2022. Om ett barn har två föräldrar fördelas föräldradagpenningen jämnt, dvs. båda har 160 vardagar att använda. Om det bara finns en förälder, kan denna förälder använda alla 320 vardagar. Av de dagar som ingår i den egna kvoten kan högst 63 vardagar överlåtas till den andra föräldern eller till den person som sköter barnet. 

Sedan maj har den förälder som föder barnet kunnat överlåta dagarna i sin egen kvot till den andra föräldern. Den andra föräldern har däremot kunnat överlåta dagar först efter att barnet har fötts. Överlåtelsen sker via MittFPA.

Föräldrarna kan även fortsättningen vara lediga samtidigt 18 vardagar. Föräldradagpenningen kan användas vid valfria tidpunkter tills barnet fyller två år. Den nya och gamla lagen om familjeledigheter gäller parallellt fram till utgången av 2024. Den gamla lagstiftningen tillämpas när den beräknade tiden för barnets födsel är före den 4 september 2022.


Mer information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected] (fr.o.m 8 augusti 2022)
 

Mer information om familjeledigheter:

•    FPA:s pressmeddelande om familjeledighetsreformen den 29 juli 2022 (länkar till de olika språkversionerna av broschyrerna och till materialet)
•    Social- och hälsovårdsministeriets webbplats
•    Arbets- och näringsministeriets uppgifter
•    FPA:s webbplats

Tillbaka till toppen