Hoppa till innehåll
Media

Expertgrupp ska utreda vård i livets slutskede och eutanasi

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2018 13.10 | Publicerad på svenska 6.6.2018 kl. 17.24
Pressmeddelande 84/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet av lagstiftning för god vård i livets slutskede, självbestämmanderätt, palliativ vård och eutanasi. Vård i livets slutskede omfattar den palliativa, dvs. symtomlindrande vården och terminalvården.

Liksom i de flesta andra europeiska länder är eutanasi inte tillåten enligt lag i Finland. Vissa länder, såsom Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Colombia och Kanada har gällande lagstiftning som möjliggör eutanasi och assisterat självmord.

- Den arbetsgrupp som nu tillsatts svarar för sin del mot det behov som lyfts fram i det medborgarinitiativ om eutanasi som lämnats till riksdagen, konstaterar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. 

Syftet med initiativet vara att hjälpa döende och lidande människor som av egen fri vilja vill ha dödshjälp i situationer där medicinska metoder inte kan hjälpa människan tillräckligt. I initiativet önskades också att en heltäckande tillgång till palliativ vård och terminalvård ska säkerställas i hela Finland. Riksdagen förkastade det egentliga medborgarinitiativet i maj 2018, men förutsatte att en brett sammansatt expertgrupp tillsätts för att utreda frågan. 

 – Jag är glad över att vi vid ministeriet så här snabbt har kunnat svara på riksdagens önskemål och att en heltäckande utredning av vård i livets slutskede nu inleds. Vård i livets slutskede är förknippad med flera etiska frågor, varav en av de viktigaste är medborgarnas jämlikhet i fråga om att få tillgång till vården, konstaterar minister Saarikko.

Arbetsgruppen arbetar till mitten av sommaren 2021

I det första skedet ska arbetsgruppen skapa en helhetsbild av läget inom social- och hälsovårdens servicesystem och den pågående utvecklingen av organiserandet av den palliativa vården samt av den lagstiftning som styr den. Dessutom ska den utreda hurdan lagstiftning och praxis som gäller i fråga om eutanasi eller assisterat självmord i andra länder.

I följande fas gör arbetsgruppen en preliminär bedömning av om det behövs ändringar i lagstiftningen i fråga om eutanasi. Det egentliga behovet av lagändringar som gör eutanasi tillåten kan genuint bedömas först när tjänsterna inom tidig och sen palliativ vård har etablerats i praktiken i hela Finland.

Under expertgruppen finns en underarbetsgrupp, som har till uppgift att planera och styra användningen av det anslag som riksdagen beviljade hösten 2017. Anslaget på en miljon euro ska användas för utveckling av den palliativa vården och terminalvården inom specialupptagningsområdena samt för en riksomfattande utbildnings- och informationskampanj. 

Ytterligare information
Sirkku Jyrkkiö, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367
Maija Miettinen, specialsakkunnig, riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 452
Kaisa Halinen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (pdf) (på finska)
Medborgarinitiativet om eutanasi för en god död – behandling och beslut (riksdagen)

Fakta om ämnet

  • Med palliativ vård, dvs. vård som lindrar symtom, avses ett aktivt helhetsomhändertagande av en obotligt sjuk patient och dennas anhöriga, när en dödlig eller livshotande sjukdom orsakar patienten eller de anhöriga mycket lidande av olika slag och försämrar deras livskvalitet. 
  • Terminalvård är palliativ vård som ges under de sista veckorna eller dagarna av patientens liv.
Tillbaka till toppen