Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommittén för sociala rättigheter gav beslut om lönejämställdheten i Finland

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2020 12.59 | Publicerad på svenska 29.6.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande 167/2020

Europeiska kommittén för sociala rättigheter konstaterade i sitt avgörande av den 29 juni att åtgärderna för att minska löneskillnaderna mellan könen inte har varit tillräckligt effektiva i Finland när man som indikator använder löneskillnaderna mellan könen på hela arbetsmarknaden. Kommittén ansåg också att Finlands rättsmedel är bristfälliga i en situation där en person sägs upp som motåtgärd till kravet på lika lön, eftersom lagen inte förpliktar till återställande av anställningsförhållandet.

Kommittén för sociala rättigheter konstaterade att Finland bör vidta åtgärder som säkerställer att löneskillnaderna mellan könen minskar inom en skälig tid.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering minskas löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom att öka lönetransparensen i jämställdhetslagen, bedöma kollektivavtalens könskonsekvenser och stärka arbetens likvärdighet inom olika branscher samt genom regeringens och de centrala arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma åtgärder.

Kommitténs avgörande behandlas härnäst i Europarådets ministerkommitté.

Avgörandet gällde det kollektiva klagomål som University Women of Europe lämnade mot Finland och 14 andra stater i augusti 2016 gällande lönejämställdhet. Det kollektiva klagomålet gällde artiklarna i den reviderade europeiska sociala stadgan om rätt till skälig lön (artikel 4) och rätten till lika möjligheter och likabehandling i arbetslivet utan diskriminering på grund av kön (artikel 20).
Europeiska kommittén för sociala rättigheter anser att Finlands lagstiftning strider mot artikel 4.3 och artikel 20 i den reviderade sociala stadgan.

Den reviderade europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan. Övervakningen av stadgan baserar sig på rapporter om dess genomförande, som konventionsstaterna lämnar regelbundet. Arbetsmarknadens parter och vissa organisationer kan även anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter om bristfälligt genomförande av stadgans bestämmelser.

Ytterligare information:

Raimo Antila, överdirektör, avdelningen för arbete och jämställdhet, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 094

Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8247 (återställande av anställningsförhållande)

Krista Oinonen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 172 (Europeiska sociala stadgan)

Tillbaka till toppen