Hoppa till innehåll
Media

EU:s nya strategi för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt verktyg också i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 15.22 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 15.59
Nyhet

Europeiska kommissionen publicerade på våren EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Syftet med strategin för personer med funktionsnedsättning är att säkerställa att personer med funktionsnedsättning till fullo kan delta i samhället. De centrala principerna i strategin är likabehandling och icke-diskriminering.

Europeiska unionen och alla dess medlemsländer har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att stärka genomförandet av konventionen är ett gemensamt mål som främjas genom strategin.

Strategin är ambitiös och omfattande. Den innehåller sju flaggskeppsinitiativ, 57 initiativ från kommissionen och 23 åtgärdsinitiativ riktade till medlemsländerna. I strategin betonas att genomförandet förutsätter samordnat samarbete både på nationell nivå och på EU-nivå. Innehållet i strategin omfattar de centrala innehållsområdena i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning stöder den nationella funktionshinderspolitikens mål

Finland har förbundit sig till målen för EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning och ett effektivt genomförande av strategin. Strategin och dess mål är förenliga med Finlands funktionshinderspolitiska mål. 

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering beaktar en socialt hållbar välfärdsstat delaktighet och möjligheter till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. 

EU-samarbetet tillför ett betydande mervärde också för det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Finland har för åren 2020–2023 publicerat en nationell handlingsplan för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I handlingsplanen fastställs de åtgärder genom vilka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stärks nationellt. 

För att uppnå de funktionshinderspolitiska målen behövs samarbete och engagemang 

EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella handlingsplanen kommer i fortsättningen att vara centrala verktyg för Finlands funktionshinderspolitik. Genom åtgärder på EU-nivå kan man stödja nationella åtgärder och främja utbytet av information och erfarenheter mellan medlemsländerna. 

I fortsättningen är det viktigt att öka medvetenheten om EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning också nationellt. I strategin betonas att det krävs engagemang inte bara av medlemsstaterna utan också av de regionala och lokala myndigheterna för att målen ska kunna uppnås.

Ytterligare information:

Tea Hoffrén, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet 

Tillbaka till toppen