Hoppa till innehåll
Media

Proposition om flexibel samordning av studier och arbete med hjälp av vuxenutbildningsstöd på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2019 16.08 | Publicerad på svenska 2.10.2019 kl. 9.56
Pressmeddelande 104/2019

I bestämmelserna om vuxenutbildningsstöd föreslås ändringar i syfte att förbättra arbetstagares möjligheter att studera vid sidan av arbetet med hjälp av vuxenutbildningsstöd. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt en proposition om ändringarna på remiss. Remisstiden går ut den 1 november 2019.

I bestämmelserna om vuxenutbildningsstöd föreslås ändringar i syfte att förbättra arbetstagares möjligheter att studera vid sidan av arbetet med hjälp av vuxenutbildningsstöd. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt en proposition om ändringarna på remiss. Remisstiden går ut den 1 november 2019.

I propositionen föreslås att bestämmelserna om jämkat vuxenutbildningsstöd och bestämmande av vuxenut-bildningsstödet för löntagare ses över. Om en person har löneinkomster eller andra arbetsinkomster, ska de enligt förslaget inverka på vuxenutbildningsstödets belopp under den månad då inkomsten betalas.

För att genomföra ändringen föreslås det också att bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd, antalet studiepoäng eller kompetenspoäng som krävs per stödmånad, förbrukning av stödmånader samt ansökan om och utbetalning av vuxenutbildningsstöd ändras. Avsikten är att ändra studiekravet för vuxenutbildningsstöd så att kraven på studie- eller kompetenspoäng är olika vid heltidsstudier och studier som utförs vid sidan av arbetet. Det föreslås att kravet ska vara fyra studiepoäng per månad vid heltidsstudier och två studiepoäng per månad vid studier vid sidan av arbetet. Stödmånaderna ska också kunna räknas som halva månader, så att studier vid sidan av arbetet inte alltid förbrukar en hel stödmånad.

Det föreslås också att förfarandet för ansökan om vuxenutbildningsstöd för löntagare ändras. Enligt förslaget ska vuxenutbildningsstöd för löntagare i fortsättningen alltid sökas månatligen i efterskott, varvid sökanden bättre kan beakta hur mycket han eller hon har studerat och arbetat. Samtidigt kan Sysselsättningsfonden, som beviljar stödet, använda sig av uppgifter från inkomstregistret. Sökanden ska fortfarande ha möjlighet att på förhand få ett beslut om huruvida villkoren för beviljande av stöd uppfylls.

Avsikten är att ändringen ska vara kostnadsneutral, och därför föreslås det i propositionen också sådana ändringar i vuxenutbildningsstödets belopp som kan sänka förmånen jämfört med nuläget. I genomsnitt minskar vuxenutbildningsstödet för nuvarande förmånstagare med cirka 78 euro i månaden.

Ändringarna i bestämmelserna om vuxenutbildningsstödet baserar sig på ett gemensamt initiativ som arbetsmarknadens centralorganisationer har lagt fram för social- och hälsovårdsministeriet. Genom de föreslagna ändringarna förbättras möjligheterna att utveckla kompetensen under tiden i arbetslivet. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2020.

Vad är vuxenutbildningsstöd?

Vuxenutbildningsstöd är en förmån som Sysselsättningsfonden betalar till arbetstagare som har oavlönad studieledighet från sitt arbete. För att stöd ska fås förutsätts bland annat att arbetstagaren har varit minst åtta års tid i arbete före stödperioden, varav minst ett år i anställningsförhållande hos den nuvarande arbets-givaren, samt att studierna uppfyller vissa villkor. Vuxenutbildningsstöd används årligen av cirka 20 000 perso-ner, och utgifterna för stödet uppgår till cirka 200 miljoner euro per år.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Tillbaka till toppen