Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En digital lösning på alla språk

Social- och hälsovårdsministeriet
3.4.2018 11.35 | Publicerad på svenska 3.4.2018 kl. 13.08
Nyhet

Åbo stads utlänningsbyrå har gjort den första kontakten med byrån smidigare och på så sätt skapat mer mottagningstid tack vare teamarbete och binära siffror.

Mer information, bättre riktade tjänster. Det var målet när utlänningsbyrån i Åbo började förnya sina social- och hälsovårdstjänster för invandrare. Utlänningsbyråns kunder består av asylsökande som fått uppehållstillstånd och anhöriga som kommit till Finland genom familjeåterföring för flyktingar. I det inledande skedet ansvarar en läkare, en hälsovårdare och en psykolog för deras primärvård.

Kundernas första kontakt med byrån och personalens arbete har gjorts smidigare genom att man inrättat ett särskilt team som tar emot kunderna. Tidigare anmälde sig kunderna till vaktmästaren och lämnade in olika dokument där, men idag är den första som de träffar en yrkesutbildad person inom socialsektorn. Vid det första mötet fyller kunden i en blankett som kartlägger kundens hälsotillstånd och välmående.

Kunden använder sitt eget modersmål

Både mottagningsteamet och hälsoenkäten är redskap som har utvecklats i Åbo som ett pilotförsök inom projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA). Frågeformuläret har översatts till sju språk för att alla kunder ska kunna fylla i det på sitt eget modersmål. I systemet översätts svaren sedan automatiskt till finska.

”Det här är något som både kunden och personalen har nytta av. De uppgifter som sparas i systemet kan användas av all personal inom social- och hälsovården. På så sätt kan man undvika upprepningar och överlappningar i arbetet”, berättar hälsovårdare Nina Kevo vid utlänningsbyrån i Åbo.

Till Kevos arbete hör att undersöka personer med flyktingbakgrund när de anländer till landet och kommunen. Frågorna på hälsoblanketten handlar bland annat om sjukdomar, allergier, medicinering, arbetsförmåga och traumatiska upplevelser, t.ex. tortyr.

”När vi får information om kunden redan innan vi träffas ansikte mot ansikte kan vi fokusera på just de frågor som han eller hon behöver hjälp med. Tack vare bakgrundsinformationen behövs det också mindre tid för själva besöket, och den insparade tiden kan erbjudas andra kunder.”

För alla invandrare

Hälsoenkäten fylls i på utlänningsbyråns dator och skrivs därefter än så länge ut på ett papper som sedan skannas in i informationssystemen, men i takt med att projektet fortskrider ska blanketten bli digital ”på riktigt”. Senare kommer man även att kunna svara på frågorna med hjälp av en pekplatta eller mobiltelefon.

Åbonejdens tolkcentral deltar i arbetet med att översätta blanketten och ger också förslag till andra sätt att öka förståelsen mellan olika kulturer i krävande kundsituationer.

Hela Finland kan dra nytta av resultaten av projektet i Åbo.

”Hälsoblanketten är inte endast avsedd för personer med flyktingbakgrund, utan för alla invandrare som behöver social- och hälsovårdstjänster”, påminner Nina Kevo.

Kevo är nöjd med det nya arbetssättet. Bättre information är till nytta i arbetet och påskyndar det betydligt.

Text: Jaana Ahlblad

Bild: Vesa-Matti Väärä


ODA och Omaolo
Hälsouppgifter lagras i en databank

Genom projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) förnyas verksamhetsmodellerna för social- och hälsovårdstjänsterna. Under projektets gång skapas den elektroniska tjänsten Omaolo, som förenar de uppgifter som sparats i social- och hälsovårdssystemen med de hälsouppgifter som kunderna själva matar in. Omaolo ger användarna rekommendationer och anvisningar som grundar sig på vetenskapligt underbyggd information.

De anställda inom social- och hälsovårdssektorn har nytta av Omaolo bl.a. genom att kunduppgifterna alltid är uppdaterade så att de under kundbesöket kan koncentrera sig på själva mötet med kunden.

I de ODA-pilotprojekt som för närvarande pågår utvecklas och testas Omaolo inom bland annat skol- och studenthälsovården, samjourerna och vårdkedjorna för diabetes samt i tjänsterna för specialgrupper, t.ex. långtidsarbetslösa, invandrare och personer med funktionsnedsättning.

När nättjänsten Omaolo är klar kommer den att vara tillgänglig i alla kommuner och sjukvårdsdistrikt utan konkurrensutsättning. I framtiden ska tjänsten bli en del av det nationella hälsoarkivet Kanta.

ODA ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt Kundorienterad service. I projektet deltar Esbo, Helsingfors, Borgå, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Joensuu, Kuopio, Uleåborg, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Egentliga Finlands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

I och med reformen och digitaliseringen av organisationernas verksamhetssätt förväntas tjänsternas tillgänglighet, lönsamhet och kvalitet förbättras märkbart på nationell nivå. Det treåriga projektet avslutas hösten 2018.

Tillbaka till toppen