Hoppa till innehåll
Media

Det nationella centret för läkemedelsutveckling har bildats, cancercentret får statsunderstöd till ett belopp av 2,85 miljoner euro 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 11.27 | Publicerad på svenska 7.2.2022 kl. 14.15
Pressmeddelande 30/2022

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har den 4 februari 2022 undertecknat avtalet om bildandet av det nationella centret för läkemedelsutveckling och statsunderstödsbesluten för det nationella cancercentret. Nationella kompetenscenter, såsom det nationella centret för läkemedelsutveckling och det nationella cancercentret, är en del av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsovårdsbranschen.

Inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling främjar en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling. Syftet är att centret ska stärka verksamhetsbetingelserna och kompetensen inom branschen samt möjliggöra finansiering av tidig läkemedelsutveckling. På lång sikt har centret en roll också när det gäller att bereda sig på störningar i tillgången på läkemedel på nationell nivå. Centret för läkemedelsutveckling betjänar forskare till exempel vid universitet, forskningsinstitut och sjukhus i hela landet.

Enligt minister Kiuru har beslutet om ett nationellt bolag för läkemedelsutveckling beretts under en lång tid. ”Den utdragna coronaepidemin har också visat att Finland och världen behöver nya medicinska innovationer. Genom det nationella läkemedelsutvecklingsbolaget påskyndar vi den finländska spetskompetensens framsteg".

Centret för läkemedelsutveckling kommer att ha sitt säte i Åbo. Handelsrådet Jyrki Liljeroos valdes till styrelseordförande. 

Cancercentret får statsunderstöd till ett belopp av 2,85 miljoner euro

Det nationella cancercentret inrättades i oktober 2019. Det nationella cancercentret består av en nationell enhet som samordnar verksamheten och fem regionala cancercenter. Varje regionalt center beviljas 0,5 miljoner euro i understöd och den samordnande enheten 0,35 miljoner euro.

Det nationella cancercentret samordnar en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser för cancerbehandling och cancerforskningen i vårt land. Den nationella styrningen garanterar cancerpatienterna en jämlik vård oberoende av boningsort, samt främjar cancerforskningen, vårdkvaliteten och kostnadseffektiviteten.

”Cancercentren har en viktig uppgift när det gäller att förbättra effekten av cancerbehandlingen. De understödsbeslut som nu fattats har en stor betydelse för utvecklingen av centrens verksamhet", konstaterar minister Kiuru. 

Ytterligare information:

Tuula Helander, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen