Hoppa till innehåll
Media

Det fortsatta arbetet med datalagret för läkemedelsinformation har inletts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 12.06 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 15.24
Nyhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) gjorde i fjol som ett led i reformen av läkemedelsärenden i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram en utredning om ett datalager för läkemedelsinformation. I utredningen beskrivs den långvariga utvecklingen av läkemedelsinformation och de kommande årens reformbehov. Målet är att läkemedelsanvändare, yrkespersoner och andra aktörer bättre ska kunna använda och utnyttja information om läkemedelspreparat för olika ändamål. Samtidigt främjas användningen av informationen bland annat för behov inom styrningen och övervakningen.

Som resultat av utredningen inledde social- och hälsovårdsministeriet en noggrannare definition och planering av genomförandet av ett datalager för läkemedelsinformation i början av mars 2021. Fimea genomför det fortsatta arbetet från den 1 mars till den 31 oktober 2021 i samarbete med myndighetsaktörer och berörda parter. Syftet med det fortsatta arbetet är att komplettera det faktaunderlag som tagits fram i den tidigare utredningen i fråga om genomförandet av arbetet med att utveckla datalagret för läkemedelsinformation.

Efter att ha slutfört det fortsatta arbetet överlämnar Fimea till social- och hälsovårdsministeriet en beskrivning av verksamhetsmodellen för datalagret samt en bristanalys där nuläget jämförs med målbilden. Samtidigt preciseras bland annat  informationsinnehållet i datalagret för läkemedelsinformation samt de berörda aktörernas uppgifter och ansvarsområden när det gäller att producera, överföra och uppdatera information.

Centrala berörda parter bjuds in att delta i det fortsatta arbetet

För det fortsatta arbetet kommer Fimea att inrätta en sakkunnigpool som för samman Fimeas, Folkpensionsanstaltens, Institutet för hälsa och välfärds och Läkemedelsprisnämndens sakkunniga som arbetar med olika slags uppgifter om läkemedelspreparat och datalager för läkemedelsinformation.

Viktiga aspekter med tanke på utvecklandet av det nationella datalagret för läkemedelsinformation är bland annat produktinformation, sådana uppgifter om läkemedelspreparat som används i apoteks-, klient- och patientdatasystem, tillgångsuppgifter, dokument (t.ex. olika meddelanden, föreskrifter och andra dokument som hänför sig till läkemedelssäkerhet), förbrukningsuppgifter, lagersaldon, priser på sjukhusläkemedel, bilder och videor samt miljöklassificeringar och klassificeringar av riskläkemedel.

Centrala berörda parter bjuds in att delta i arbetsgruppens arbete och att offentligt validera och kommentera resultaten av det fortsatta arbetet. Separata fokusgruppdiskussioner ordnas vid behov. Närmare information om dessa ges under arbetets gång.
 

Ytterligare information:

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (utveckling av informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen), tfn 0295 163 600

Piia Rannanheimo, farmakoekonom, projektchef, Fimea (det fortsatta arbetet med datalagret för läkemedelsinformation), tfn 0295 223 517

Tillbaka till toppen