Hoppa till innehåll
Media

Den temporära paragrafen om begränsningarna för förplägnadsrörelser i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla till utgången av juni 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 14.06 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 14.26
Pressmeddelande 26/2021

Den 4 februari överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom ändringen förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om begränsningar av förplägnadsverksamhet. Den sista giltighetsdagen för den tidigare lagen är 28 februari 2021. I samband med propositionen meddelade regeringen att man inleder samråd med myndigheter och intressegrupper om skärpningen av begränsningarna.

I maj infördes begränsningar av förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid för tiden 1.3.2021–30.6.2021, men innehållet ändras inte.

Giltighetstiden för bestämmelserna måste förlängas för att de allmänna skyldigheterna i fråga om förplägnadsrörelser ska förbli i kraft efter utgången av februari och för att statsrådet ska kunna utfärda närmare bestämmelser om begränsningarna genom förordningar. Bakgrunden till detta är regeringens hybridstrategi, vars syfte är att effektivt begränsa epidemin på ett sätt som så lite som möjligt stör människornas liv, företagen, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Enligt statsrådet behövs det ytterligare åtgärder

I samband med behandlingen av regeringens proposition godkände statsrådet ett uttalande enligt vilket  syftet med regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar är att åtminstone samma begränsningar av förplägnadsverksamheten som finns i den gällande lagen ska gälla också efter 28 februari 2021 då giltighetstiden för de gällande begränsningarna löper ut.

å grund av det rådande epidemiläget och epidemiutvecklingen inleder regeringen samråd med myndigheter och intressegrupper om det lagförslag som gäller att skärpa begränsningarna. Målet är att på nivå 2 enligt handlingsplanen för regeringens hybridstrategi skärpa de nödvändiga och proportionerliga begränsningsåtgärderna i fråga om förplägnadsverksamheten. 

De gällande begränsningarna och skyldigheterna fortsätter att gälla

Innehållet i det lagförslag som har överlämnats till riksdagen motsvarar de gällande bestämmelserna.  Förplägnadsrörelserna ska iaktta särskilda hygienkrav och se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Genom förordning av statsrådet ska det alltjämt kunna föreskrivas om begränsningar som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider samt antalet och användningen av kundplatserna i deras utrymmen inomhus. 

Förplägnadsrörelserna ska upprätta en plan som stöd för iakttagandet av skyldigheterna och begränsningarna. En beskrivning av genomförandet och det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagda för kunderna.

Det föreslås att regionförvaltningsverken ska övervaka att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Regionförvaltningsverken kan bestämma att de missförhållanden och brister som de observerar vid övervakningen ska korrigeras och att en förplägnadsrörelse som väsentligt har brutit mot skyldigheterna omedelbart ska stänga verksamheten för kunder för en månad.

Begränsningarna i lagen gäller inte personalrestauranger, försäljning av mat och dryck för avhämtning eller förplägnadsrörelser i anslutning till servicestationer. Begränsningarna gäller inte heller restauranger på fartyg och flygplan på rutterna mellan Finland och andra länder eller i utlandet. 

Ändringar i de tidigare begränsningarna för landskapen Åland och Österbotten samt Östra Savolax sjukvårdsdistrikt 

Den 4 februari har statsrådet ändrat också den förordning som begränsar förplägnadsrörelsernas verksamhet med anledning av coronaepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 6 februari kl. 00.

De förplägnadsrörelser som finns i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Österbotten och Norra Österbotten och vars huvudsakliga verksamhet innefattar att servera alkohol ska få servera alkohol kl. 07-22 och hålla öppet kl. 05-23. Man får fylla hälften av det största tillåtna antalet kundplatser. Övriga restauranger får servera alkohol kl. 07-22, och hålla öppet kl. 05-23. De får fylla 75 procent av sina kundplatser. 

De förplägnadsrörelser som finns i landskapen Birkaland, Satakunta, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Lappland, Norra Karelen och Södra Savolax och vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol får servera alkohol kl. 07-22. De får hålla öppet kl. 24-23 och använda hälften av kundplatserna. Övriga restauranger får servera alkohol kl. 07-22, hålla öppet kl. 01-24 och använda 75 procent av det största tillåtna antalet kundplatser. 

I landskapen Norra Savolax och på landskapen Åland begränsas restaurangernas kundplatser inte. De restauranger vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att servera alkohol får servera alkohol kl.07-24 och kan hålla öppet kl.02-01. Övriga restauranger får servera alkohol också kl. 07-24, men öppettiderna begränsas inte. 

Ändringarna i förordningen gäller därmed landskapet Österbotten och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, för vilka de tidigare begränsningarna har skärpts. Tidigare gällde begränsningarna för accelerationsfasen i landskapet Södra Savolax enbart Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. Vad gäller Åland har de tidigare begränsningarna lindrats.  

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen