Hoppa till innehåll
Media

Delegationerna för utkomststödsärenden inleder verksamheten 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.12
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat förordningar om en riksomfattande delegation och välfärdsområdenas delegationer för utkomststödsärenden. Bestämmelser om delegationernas uppgifter ingår i lagen om utkomststöd som träder i kraft den 1 januari 2023. 

Samarbete mellan myndigheterna är väsentligt, eftersom verkställandet av utkomstödet är fördelat mellan Folkpensionsanstalten och välfärdsområdena. Delegationerna ska säkerställa samarbetet mellan myndigheterna och uppmärksamma på eventuella utvecklingsbehov. 

Den riksomfattande delegationen för utkomststödsärenden har till uppgift att följa tillämpningspraxis och samarbetet mellan myndigheterna i utkomststödsärenden samt lägga fram förslag i ärenden som gäller utkomststödet. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter den riksomfattande delegationen i början av 2023.

De regionala delegationerna för utkomststödsärenden, som tillsätts av välfärdsområdena, har till uppgift att lägga fram förslag och ge utlåtanden för utvecklande av handläggningen av utkomststödsärenden och om frågor som gäller genomförande av samarbete inom välfärdsområdet.

De regionala delegationerna tillsätts av välfärdsområdet. Social- och hälsovårdsministeriet ger allmän information om ändringarna i lagen om utkomststöd och bland annat om tillsättandet av delegationen i början av 2023.

Mer information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman 
Ritva Liukonen, specialsakkunnig
Katariina Rainio, jurist
[email protected]

Tillbaka till toppen