Hoppa till innehåll
Media

Globala biohot bekämpas genom samarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2014 6.34
Pressmeddelande -

konsultativ tjänsteman Outi Kuivasniemi, SHM, tfn 02951 63117 konsultativ tjänsteman Sebastian Hielm JSM, tfn 0295 16 2305 utrikessekreterare Hanna - Leena Korteniemi UM, tfn 0295 351594 expert Tiina Raijas FSM, tfn 0295 140318

Den 5-6 maj ordnas i Helsingfors ett möte för det nya internationella partnerskapet som ska främja hälsosäkerhet, Global Health Security Agenda. På mötet funderar man på smittsamma sjukdomar och förebyggandet av dessa. Mötet samlar nästan 200 experter inom branschen från mer än 20 olika länder. Även Europeiska unionen, Världshälsoorganisationen WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE finns representerade.

Utgångspunkten för hälsopartnerskapet är hälsoutmaningar med anknytning till den internationella rörligheten och nya aktuella hot om smittsamma sjukdomar, såsom MERS-coronaviruset och fågelinfluensan. Partnerskapets verksamhet stödjer verkställandet av WHO:s internationella hälsoreglemente och i Finland deltar utöver social- och hälsovårdsministeriet även jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet samt försvarsministeriet i projektet.

Det nya femåriga hälsopartnerskapsprojektet inleddes på USA:s initiativ i februari 2014. Inom partnerskapsnätverket delar man med sig av information, erbjuder stöd och bidrar till att få fram den bästa praxisen genom vilken man kan förebygga och bekämpa internationella hälsohot. Bekämpningen av globala biohot kräver ett omfattande samarbete mellan olika aktörer.

Hälsopartnerskapet betonar ett omfattande, sektorövergripande förhållningssätt vilket är känt som Finlands internationella styrka. Finland har också bred erfarenhet av multiprofessionellt samarbete, genom vilket man bekämpar epidemier av smittsamma sjukdomar. Ett exempel på detta är försvarsmaktens och THL:s gemensamma kompetenscentrum för biologiska hot. Centret fungerar som nationell expertorganisation för bekämpning av och beredskap för biologiska hot samt samarbetar aktivt på ett internationellt plan.

Även Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och THL:s samarbetsorgan Zoonoscentret samarbetar i omfattande grad nationellt för att bekämpa biohot. Tre fjärdedelar av de smittsamma sjukdomarna är zoonoser som sprids från djur till människor. Kontrollen och bekämpningen av dessa är i Finland Zoonoscentrets uppgift. Till zoonoserna räknas även den allt vanligare antibiotikaresistensen bland sjukdomsalstrare som hotar att göra många av de antibiotika som för närvarande används verkningslösa. Detta allvarliga hälsohot kan bekämpas genom att man reglerar användningen av antibiotika vid medicinering av såväl människor som djur.

Finland betonar betydelsen av internationellt samarbete, öppen informationsförmedling samt Världshälsoorganisationen och FN-systemet. Hälsopartnerskapet strävar efter att stärka det samarbete och informationsutbyte som görs inom hälsosäkerhetsbranschen.

Ytterligare information

Tillbaka till toppen