Hoppa till innehåll
Media

Bildandet av statens kommersiella vaccinforskningsbolag godkändes vid statsrådets sammanträde 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.35 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 11.36
Pressmeddelande 382/2021

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Tammerfors universitet (Tammerfors högskolestiftelse TKS) har berett bildandet av ett gemensamt vaccinforskningsbolag, Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy. Staten äger 51 procent och Tammerfors universitet 49 procent av det bolag som bildas. Bolaget ska ha statliga specialuppgifter, och social- och hälsovårdsministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget.

Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningsverksamhet och Rokotetutkimuskeskus vid Tammerfors högskolestiftelse bildar ett nytt vaccinforskningsbolag. Bolaget ska heta Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy och dess hemort är Tammerfors. Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskning och Rokotetutkimuskeskus har redan nu sina huvudsakliga verksamhetsställen i Tammerfors.

För bildandet av ett statligt bolag med specialuppgifter bemyndigas social- och hälsovårdsministeriet att bilda ett nytt delvis statsägt aktiebolag. Institutet för hälsa och välfärd bemyndigas att på statens vägnar teckna 51 aktier i aktiebolaget. Resten av aktiestocken tecknas av Tammerfors högskolestiftelse, som överlåter den kliniska vaccinforskningsverksamheten vid Rokotetutkimuskeskus i Tammerfors till bolaget. 

Efter statsrådets beslut undertecknar social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Tammerfors högskolestiftelse de handlingar som krävs för att bilda bolaget. Efter att handlingarna undertecknats registreras bolaget. Bolagets styrelse är behörig efter att beslutet fattats och styrelsen kan börja sköta de uppgifter som ankommer på den.

Syftet med bolaget är att säkerställa och stärka den finländska kompetensen inom vaccinforskning, så att Finland och världen ska få verkningsfulla och säkra vacciner som genomgått god prövning. Ytterligare mål är beredskap inför hälsohot såsom pandemier och att öka forskningsinvesteringarna i Finland. 

Statsrådet ska våren 2022 fatta beslut om den andra fasen av bolagiseringen som gäller överlåtelsen av Institutet för hälsa och välfärds funktioner. Lagen om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster, som möjliggör överlåtelse av statliga funktioner, trädde i kraft den 1 januari 2021. Bakgrunden till detta är justitiekanslerns beslut från maj 2019, enligt vilket Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster och anskaffningen av vacciner tydligare ska åtskiljas från varandra. 

För bildandet av bolaget har man i statsbudgeten för 2021 fått ett anslag på 8 000 000 euro. Det är meningen att anslaget ska täcka kapitaliseringen i början och de kostnader som bildandet av bolaget medför.

Ytterligare information:

Tuula Helander, direktör, tfn 0295 163 480, [email protected]

Tillbaka till toppen