Hoppa till innehåll
Media

Barn- och familjeorganisationerna hördes den 19 maj 2022 om målen och lösningarna för reformen av den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 11.30 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 16.59
Nyhet

Kommittén för social trygghet ordnade ett samråd med barn- och familjeorganisationerna torsdagen den 19 maj 2022. Syftet med samrådet var att få synpunkter på kommitténs riktlinjer och förslag för det fortsatta arbetet i kommittén, sektionerna och den arbetsgrupp som kartlägger den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer. I början av maj ordnades ett motsvarande samråd för studerande- och ungdomsföreningarna.

I systemet med förmånerna för barn och familjer finns flera utvecklingsbehov, och reformen av den sociala tryggheten är ett bra tillfälle att utveckla också detta system som helhet. Under samrådet uttryckte representanterna för organisationerna sin oro över att fattigdomen hos barnfamiljerna verkar gå i arv, och önskade målmedvetna åtgärder och rekommendationer från kommittén för social trygghet för att säkerställa en tillräcklig utkomst för barnfamiljer. Representanterna betonade vikten av att inställningarna till familjer och barn förbättras på arbetsplatserna, att alla olika familjeformer respekteras och att den sociala tryggheten i olika livssituationer och övergångsskeden blir mer förutsägbar.

Målet en hållbar och konsekvent barn- och familjepolitik

Många av deltagarna ansåg att barns och familjers sociala förmåner borde granskas både som en egen helhet separat och som ett led i reformen av den sociala tryggheten. Flexibla familjeförmåner ansågs vara av avsevärd betydelse för att föräldrar ska ha möjlighet att arbeta och för att uppnå jämställdhetsmålen.  

Deltagarna lyfte också fram behovet att utveckla barnbidragssystemet. Barnbidragens försämrade köpkraft väckte oro, och organisationerna föreslog att barnbidraget ska bindas till index. En annan lösning som föreslogs var att rikta barnbidragen till bägge föräldrarna i de fall barnen bor växelvist och att betala ut barnbidrag ända tills barnet är myndigt. Enligt organisationerna kan dessa åtgärder minska familjers ekonomiska svårigheter.

Sammanjämkningen av arbete och familjeliv och främjandet av delaktighet och jämlikhet

Organisationernas representanter lyfte fram vikten av att de småbarnspedagogiska tjänsterna och hemhjälpen fungerar smidigt så att föräldrar kan kombinera arbete och familjeliv. Man diskuterade hur tillgången till skiftomsorg kan förbättras också för barnen i lägre skolåldern. Dessutom diskuterade man metoder för att synliggöra det samhälleliga värdet av det omsorgsarbete som görs utan lön. 

Det långvariga beroendet av utkomststöd ska minskas

Flera deltagare uttryckte sin oro över att utkomststödet blivit en långvarig inkomstkälla för många familjer. De lösningar som föreslogs gällde bland annat att höja nivån på grundskyddet och att stödja föräldrarnas möjligheter att arbeta genom att göra en omfattande kartläggning av tjänsterna.  I samband med detta diskuterade man också de ökande förmånsutgifterna och barnfamiljernas höga skatter. Ett annat orosmoment som lyftes fram var de problem i systemet för social trygghet som drabbar personer med funktionsnedsättning och sjuka barn. Problemen antogs vara en orsak till att familjerna är tvungna att ty sig till utkomststöd under långa tider.
Ordförandena i arbetsgruppen för den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer tackade deltagarna för en konstruktiv diskussion.  

Under samrådet hölls anföranden av

Sonja Falk, nätverket för barn- och familjeorganisationer

Anna Moring, nätverket Monimuotoiset perheet - Stjärnfamiljer

Ahti Hurmalainen, Förbundet för underhållsansvariga rf

Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland rf

Jari Ketola, Pesäpuu ry

Ylva Krokfors, Handikappforum rf

Katri Hyytiä, Barnatillsyningsmän rf

Merike Helander och Katja Mettinen, Barnombudsmannens byrå

Mer information:

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 778, [email protected]
Johanna Lammi-Taskula, forskningschef, ordförande för arbetsgruppen för den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer 029524 7066, [email protected] 
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén för social trygghet, tfn 0295 163 085, [email protected]

Tillbaka till toppen