Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av äktenskapslagen avspeglar sig på lagarna om social trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2017 13.20
Pressmeddelande 6/2017

Lagarna om social trygghet ändras till de delar som påverkas av den könsneutrala äktenskapslagen som träder i kraft från och med ingången av mars.

Regeringen föreslog den 12 januari att de lagar som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 mars 2017.

Begreppet äktenskapsliknande förhållande, dvs. samboförhållande, blir till följd av ändringen i äktenskapslagen könsneutralt också i lagstiftningen om social trygghet.

En maka eller sambo av kvinnligt kön till barnets mor ska i fortsättningen ha rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en make eller sambo av manligt kön till barnets mor har. På makar som lever i registrerat parförhållande tillämpas i fortsättningen samma bestämmelser om föräldrapenning som på äkta makar.

En far som ansvarar för vården av ett barn får rätt till föräldrapenning och faderskapspenning trots att fadern inte är eller har varit gift eller sambo med barnets mor. Genom lagändringen tryggas utkomsten för en far som vårdar barnet och därmed förbättras även barnets ställning.

Det fogas ett tillägg i lagen om underhållsstöd som innebär att de situationer utesluts där underhållsstöd betalas till ett barn som fötts utom äktenskapet på grundval av att faderskapet inte har fastställts när barnet de facto har två underhållsskyldiga föräldrar.

Ytterligare information:

Milja Tiainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63579, [email protected]

Tillbaka till toppen