Hoppa till innehåll
Media

Att få ett slut på de sexuella trakasserierna är en gemensam angelägenhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2021 8.51
Pressmeddelande

Fredagen den 24 september 2021 ordnade ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Tho-mas Blomqvist och social- och hälsovårdsministern Hanna Sarkkinen ett rundabordsmöte som handlade om hur man kan förhindra sexuella trakasserier.

I mötet deltog företrädare för arbetsmarknadens centralorganisationer samt arbetslivsexperter och sakkunniga inom utbildning, jämställdhet och likvärdighet. Diskussionen är en del av regeringens jämställdhetsprogram och syftet är att uppmuntra människor att försöka förhindra trakasserier långsiktigt och systematiskt så att man kan få slut på trakasserierna i samhället.    

De sexuella trakasserierna är ett stort samhälleligt problem 

De sexuella trakasserierna är ett utbrett samhälleligt problem som är svårt att få slut på och som syns bland annat i arbetslivet, läroanstalter och hobbyverksamhet. De sexuella trakasserierna är ett klart hinder för jämställdheten mellan könen. Trakasserierna grundar sig på könsföreställningarna och maktfördelningen i samhället. De könsrelaterade strukturerna i arbetslivet och samhället behöver upplösas. Det är främst kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier, och särskilt unga kvinnor eller kvinnor som hör till någon minoritet. Trakasserierna kan leda till att en person har svårare att klara sig i arbetslivet och har sämre möjligheter att påverka och delta i samhället.  

Minister Blomqvist anser att det är ytterst viktigt att vi alla funderar på hur vi agerar när vi ser att någon blir utsatt för sexuella trakasserier.   
 
”Det allra viktigaste är att ingen lämnas ensam, och att också de som bevittnar trakasserierna ingriper och erbjuder sitt stöd. Jag anser att det är dags för oss män att börja bära vårt ansvar och ingripa i sexuella trakasserier som vi bevittnar”, säger minister Blomqvist.   

Öppenhet, kunskap och utbildning i en nyckelroll vid förändringen av verksamhetskulturen

Under diskussionen på fredagen lyftes vikten av en förtroendefull diskussionskultur upp, och organisationsledningens roll i detta. I organisationer där man kan diskutera öppet om problemen är det också lättare att berätta om man utsätts för sexuella trakasserier och lita på att arbetsgivaren gör allt som kan göras för att få ett slut på trakasserierna.  

Vid mötet konstaterade man också att det behövs tydligare förfaranden i organisationerna. Arbetsplatser, läroanstalter, hobbymiljöer och andra verksamhetsmiljöer behöver ha anvisningar så att var och en vet hur de ska agera när det förekommer sexuella trakasserier, och det ska finnas en möjlighet att rapportera om dem och ge personer som utsätts för trakasserier stöd med låg tröskel. För att verksamhetsmiljön ska förändras krävs det dessutom mera kunskap och utbildning i hur man bemöter människor som utsätts för trakasserier.  

”Aktörerna betonade betydelsen av en förtroendefull och öppen diskussionskultur för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatserna. En arbetsgemenskap där de anställda vågar berätta om trakasserier och litar på att arbetsgivaren ingriper i sexuella trakasserier är avgörande”, sammanfattar minister Sarkkinen. 

”Sexuella trakasserier hör inte hemma i någon bransch eller arbetsplats. Vi vet hur vi kan ingripa, men nu måste vi också våga göra det”, säger minister Sarkkinen.  

Aktörerna förbinder sig till att förhindra sexuella trakasserier 

Diskussionen visade att aktörerna har den vilja och de samarbetsmöjligheter som krävs för att förhindra sexuella trakasserier.  

”Ett samhälle fritt från trakasserier kännetecknas av respekt. Vi måste tillsammans förbinda oss till att skapa en kultur med ömsesidig respekt. Diskussionen visade att det är möjligt”, konstaterar minister Sarkkinen.  

Enligt minister Blomqvist var diskussionen lyckad. Han konstaterade att det är viktigt att diskussionen om sexuella trakasserier fortsätter under regeringsperioden. Lika viktigt som att föra en samhällsdebatt är att alla aktörer aktiverar sig inom sitt eget område i arbetet mot sexuella trakasserier.  

Ytterligare information

Saila Ruuth, minister Sarkkinens statssekreterare, [email protected]  
Anna Abrahamsson, minister Blomqvists specialmedarbetare, [email protected]  
Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, avdelningen för arbete och jämställdhet, [email protected]  
Piia Mattila, specialsakkunnig, avdelningen för arbete och jämställdhet, [email protected]  

Tillbaka till toppen