Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsplan för att minska fattigdomen och utslagningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 9.01
Pressmeddelande

Ett av Finlands nationella mål är att antalet människor som löper risk att drabbas av fattigdom och utslagning ska minska med 100 000 till år 2030. I den åtgärdsplan som nu publicerats har man samlat information, åtgärder och rekommendationer med syftet att uppnå detta mål. 

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en plan för de åtgärder som ska minska fattigdomen och utslagningen till år 2030. I åtgärdsplanen ger man information om de åtgärder som minskar fattigdom och betonar vikten av att på bred front och över förvaltningsgränserna arbeta för att minska fattigdom och utslagning.  

Enligt det allmänna mål som man kommit överens om i EU ska antalet människor som löper risk att drabbas av fattigdom eller utslagning minska med 15 miljoner till år 2030. Varje medlemsland i EU har satt upp sina egna nationella mål för hur fattigdomen och utslagningen ska minskas.  

Finland har som mål att antalet människor som löper risk att drabbas av fattigdom eller utslagning ska minska med 100 000 till år 2030, och att en tredjedel av dem ska vara barn. Utgångspunkten är den nivå som Finland hade år 2019 då fattigdoms- eller utslagningsrisken enligt Eurostats statistik gällde 838 000 människor i Finland. 

I den nationella åtgärdsplanen har man samlat de indikatorer som kan användas för att mäta fattigdom och följa upp framsteg. Åtgärdsplanen innehåller åtgärder som redan vidtagits, åtgärder som för närvarande bereds inom olika förvaltningsområden och rekommenderade framtida åtgärder i syfte att minska fattigdom och utslagning. I åtgärdsplanen ägnas särskild uppmärksamhet åt att minska fattigdomen bland barnfamiljer och pensionärer. 
    
I åtgärdsplanen rekommenderas följande framtida åtgärder: 

  • Följa upp hur målet i fråga om fattigdom och utslagning i olika befolkningsgrupper och i olika regioner uppnås,  
  • Utveckla systemet för social trygghet,  
  • Främja den välfärdsekonomiska synen och det multiprofessionella samarbetet för att bekämpa fattigdom,  
  • Beakta barns och familjers perspektiv vid reformen av förmånssystemet och utvecklingen av servicesystemet,   
  • Minska fattigdomen bland pensionärer, 
  • Utveckla integrationssystemet,  
  • Fortsätta arbetet med att undanröja bostadslösheten,  
  • Fortsätta arbetet med att förhindra överskuldsättning,  
  • Satsa på att höja utbildnings- och kompetensnivån för de som är mest utsatta  
  • Stödja sysselsättningen och arbetsförmågan och utveckla det övergripande samarbetet på områdena sysselsättning, utbildning och social- och hälsopolitik för att främja sysselsättningen. 

”För att minska fattigdomen behövs det effektiva åtgärder inom de olika samhällssektorerna både nu och i framtiden. Tack vare åtgärdsplanen blir arbetet mera planmässigt och långsiktigt”, säger minister Sarkkinen. ”Det är viktigt att Finlands mål fokuserar särskilt på barns risk att drabbas av fattigdom eller utslagning. Vi behöver öka samarbetet och kunskapen om det aktuella läget och de åtgärder som behövs för att förbättra det. Det här har en stor betydelse för vår framtid, eftersom konsekvenserna av barns fattigdom också omfattar utbildning och hälsa, och till och med möjligheterna på arbetsmarknaden när barnet är vuxet”, fortsätter minister Kiuru.   

Under beredningen av åtgärdsplanen har ministeriet hört intressegrupper och civilsamhällesorganisationer bland annat vid ett rundabordsmöte som social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och familje- och omsorgsminister Aki Lindén ordnade i maj 2022. 

Mer information:

Essi Rentola, avdelningschef [email protected]
Jiri Sironen, minister Sarkkinens [email protected]
Jenny Suominen, minister Kiurus specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen