Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Expertutredning ger riktlinjer för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
14.8.2015 12.00
Pressmeddelande 133/2015

En grupp bestående av utredningspersoner har utarbetat ett förslag om hur social- och hälsovårdsreformen, bildandet av självstyrande områden och regionförvaltningsreformen kan genomföras och samordnas på ett så smidigt sätt som möjligt. Den utomstående expertutredningen gjordes på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

I utredningen konstateras att det bör bildas självstyrande områden som är större än kommuner, så att områdenas befolkningsunderlag, social- och hälsovårdsinfrastruktur och ekonomiska bärkraft räcker till för att ordna täckande social- och hälsotjänster nu och i framtiden.

Antalet områden föreslås bli 9–12

Områdesindelningen bör i så stor utsträckning som möjligt vara lämplig även för ordnandet av andra regionala uppgifter. Utredningspersonerna anser att 9–12 självstyrande områden vore ett lämpligt antal. Regeringen bör i början av beredningen av reformen fatta beslut om de självstyrande områdenas antal och områdesindelningen.

Det är motiverat att inleda arbetet med reformerna från reformen av ordnandet av social- och hälsovården. Det föreslås att den egentliga beredningen av regionförvaltningsreformen inleds 2016 på basis av regeringens riktlinjer.

Utredningspersonerna understryker att även om kommunerna genom reformen befrias från skyldigheten att producera social- och hälsotjänster, ska det i deras roll även i fortsättningen ingå att aktivt sörja för främjande och upprätthållande av kommuninvånarnas välmående och hälsa. Det bör ske i samarbete med de självstyrande områdena.

Staten finansiär i första hand

Förstahandsalternativet som finansiär av tjänsterna är staten. Kommunerna föreslås inte ha något finansieringsansvar, förutom eventuellt under en övergångsperiod. Utredningspersonerna anser också att beskattningsrätt för de självstyrande områdena behöver utredas som ett alternativ. Detaljer och konsekvenser i fråga om finansieringsmodellerna behöver också bedömas ytterligare. Regeringen bör senast i början av 2016 dra upp riktlinjer för den finansieringsmodell som ska väljas.

När det gäller organiseringen av egendom föreslår utredningspersonerna att två alternativ utreds: att egendom överförs till de självstyrande områdena och att egendom blir kvar i kommunernas ägo.

Omställningen bör förberedas omsorgsfullt

För bildandet av de självstyrande områdena bör det inrättas en temporär organisation för varje område som ska bildas. Eftersom överföringarna av egendom och personal blir omfattande, behöver det redan i ett tidigt skede av reformberedningen tillsättas arbetsgrupper för att förbereda överföringarna.

I utredningen föreslås dessutom att det för samordningen av arbetet anställs en projektchef som är gemensam för ministerierna och åtnjuter regeringens förtroende.

Tidtabellen

Reformen gör att det behövs lagstiftning om ordnandet av social- och hälsovården, de självstyrande områdena och verkställigheten av reformen. Dessutom behövs det ändringar i skattelagstiftningen och lagstiftningen om statsandelar till kommunerna.

Enligt utredningspersonernas förslag bör lagstiftningen träda i kraft etappvis, enligt följande tidtabell:

  • Övergångs- och omställningsförvaltningar för de självstyrande områdena inrättas 2017.
  • Under 2018 förbereder omställningsförvaltningarna överföringen av de egentliga social- och hälsovårdsuppgifterna från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena.
  • Från ingången av 2019 överförs uppgifterna till områdena.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, generaldirektör, statens revisionsverk, ordförande för utredningsgruppen, tfn 09 432 5700
Arto Haveri, professor, Tammerfors universitet, tfn 040 190 4020
Annikki Niiranen, biträdande stadsdirektör, Kouvola, tfn 020 615 6240
Pekka Järvinen, lagstiftningsråd, sekreterare för utredningsgruppen, SHM, tfn 0295 163 367
Jani Pitkäniemi, finansråd, sekreterare för utredningsgruppen, FM, tfn 0295 530 494

Anu Vehviläinen Juha Rehula
Tillbaka till toppen