Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Total översyn av lagstiftningen om klientavgifter

Social- och hälsovårdsministeriet
28.2.2017 13.17
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att omarbeta lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården och lägga fram ett utkast till ny lagstiftning om klientavgifter.

En total översyn är nödvändig, eftersom den nuvarande lagstiftningen om klientavgifter är föråldrad. I lagen saknas helt bestämmelser om avgifter för serviceboende. Lagen känner inte heller till nya serviceformer eller digitala lösningar. De föråldrade bestämmelserna medför också tolkningsproblem. Klienternas ställning har inte till alla delar varit likvärdig, och med stöd av lagstiftningen har man inte heller i tillräcklig grad kunnat säkerställa att sänkta eller slopade klientavgifter prioriteras framom utkomstskyddet.

I översynen beaktar man också målen för social- och hälsovårdsreformen. Det nya klientavgiftssystemet ska stödja klientansvaret samt social- och hälsovårdsreformens målsättningar om kostnadsbesparingar. Klientavgifterna får dock inte höjas orimligt mycket. Avsikten är att i den nya lagstiftningen ta in bestämmelser om att det ska råda balans mellan å ena sidan avgifterna och å andra sidan de tjänster som tillhandahålls och klientens betalningsförmåga. Dessutom ska avgifterna för social- och hälsotjänster vara skäliga.

Arbetsgruppens mandatperiod är 15.2.2017–31.12.2017. Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2018. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare uppgifter

Annakaisa Iivari, direktör

Johanna Huovinen, regeringssekreterare

Bilagor

Beslut om tillsättande (på finska)

Klientavgifter för social- och hälsovård

VN-TEAS-projekt som kommer att genomföras 2017

Tillbaka till toppen