Hoppa till innehåll
Media

Förordning för förebyggande av asbestrelaterade hälsorisker

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2015 14.15
Pressmeddelande

Man vill förebygga och minska exponering för asbest samt hälsorisker orsakade av asbest. Statsrådet har den 24 juni utfärdat en förordning om detta. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016.

Man vill förebygga och minska exponering för asbest samt hälsorisker orsakade av asbest. Statsrådet har den 24 juni utfärdat en förordning om detta. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016.

Förordningen integrerar EU:s direktiv i Finlands lagstiftning. Asbest orsakar fortfarande det största antalet arbetsrelaterade dödsfall i Finland och cancer från asbest är den främsta arbetsrelaterade dödsorsaken.

Förordningen gäller allt asbestarbete, dvs. hantering av produkter eller ämnen som innehåller asbest på så sätt att det orsakar exponering för asbestdamm. Förordningen innehåller även bestämmelser om asbestrivningsarbete, den vanligaste typen av asbestarbete.

Vid asbestarbeten ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas exponering för asbest i arbetet minimeras och alltid är mindre än gränsvärdet 0,1 fibrer per kubikcentimeter i andningsluften som medelvärde under åtta timmar. Arbetsgivaren ska genom regelbundna mätningar kontrollera och säkerställa att gränsvärdet inte överskrids. Området där arbetstagare kan exponeras för asbest ska klart avgränsas och förses med varningsskyltar.

Den som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt som omfattar asbestrivningsarbete ska se till att det görs en asbestkartläggning. Av den som gör asbestkartläggningen krävs tillräcklig kännedom angående asbest, förekomsten av asbest och rivning av konstruktioner. Asbestkartläggningen ska dokumenteras.

Asbestrivningsarbete ska på förhand meddelas till arbetarskyddsmyndigheten. Dessutom ska en skriftlig säkerhetsplan göras upp där åtgärder för att trygga säkerheten vid arbetet framgår. Arbetsledaren som utsetts för asbestrivningsarbetet ska se till att arbetet utförs i enlighet med säkerhetsplanen. Asbestrivningsarbetet ska utföras så att det bildas så lite asbestdamm som möjligt. I förordningen föreskrivs om arbetsmetoder för asbestrivningsarbeten och tillhörande krav.

Arbetsgivaren ska efter att asbestrivningsarbetet är slutfört försäkra sig om att exponeringsområdet är omsorgsfullt rengjort från asbest. Utrymmenas renlighet ska säkerställas genom mätning.

All slags asbest är skadlig för hälsan. Asbestfibrer kan via inandningsluften hamna i lungorna eller i andra delar av kroppen. Det finns ingen minimigräns för säker exponering. Ju långvarigare exponeringen är, desto större är risken att bli sjuk. 

Ytterligare information:

direktör Antti Janas, tfn 0295 163501

Tillbaka till toppen